komentarzy: (0)   tekst lub [Rozmiar: 123 bajtów]

1978 maj 17. Wrocław

Pismo zastępcy naczelnika Wydziału III KW MO we Wrocławiu mjr. Leszka Niemca do naczelnika Wydziału III Departamentu III MSW dotyczące odezwy O samorządach oraz osób. które weszły w skład samorządu studenckiego na kierunku filologia polska na Uniwersytecie Wrocławskim.
tajne


Informuję, że ostatnio ukazała się odezwa O samorządach skierowana do studentów lat pierwszych, opracowana przez dwóch studentów I roku filologii polskiej, Romana Kołakowskiego i Wiktora Grotowicza, przy współudziale rzecznika tut[ejszego] SKS - Leszka Budrewicza. Odezwa ta zawiera następującą treść:


W związku z nasilającymi się głosami niezadowolenia z powodu niedostatecznej organizacji ruchu studenckiego na roku pierwszym proponujemy utworzenie samorządu studenckiego.

Działalność samorządów została wielokrotnie sprawdzona w różnych dziedzinach życia jako najlepiej zdająca egzamin forma organizacji życia społecznego.

Niestety dotychczasowa działalność SZSP nie obejmuje ogółu studentów (ok. 50 proc. zrzeszonych).

Innym, bardzo ważnym powodem, dla którego SZSP nie może być jedynym reprezentantem ogółu studentów, jest polityczny charakter tej organizacji, który narzuca określony światopogląd. Postulujemy, aby każdy student bez względu na swe zapatrywania społeczne, religijne i polityczne mógł aktywnie uczestniczyć w życiu środowiska. W skład samorządu roku weszliby wybieram w wolnych wyborach reprezentanci grup ćwiczeniowych.


Kompetencja samorządu roku:

1. Samorząd byłby jednym z reprezentantów ogółu studentów.

2. Samorząd miałby obowiązek przekazywania wniosków i postulatów studentów odpowiednim władzom uczelni (opiekunom do spraw studenckich).

3. Wszystkie decyzje władz uczelni dotyczące roku byłyby konsultowane z samorządem.

4. Tylko samorząd miałby prawo wydawania urzędowych opinii o studentach (nieuzasadnione jest wydawanie opinii przez SZSP o studentach niezrzeszonych).

5. Do kompetencji samorządów należałoby organizowanie działalności kulturalnej i społecznej studentów (teatry, kluby wolnej dyskusji, wydawnictwa itp).

6. Samorząd rozpatrywałby wszystkie wnioski dotyczące spraw socjalnych studentów.


Jednocześnie przesyłamy dane personalne osób, które weszły w skład samorządu studenckiego, jaki powstał na I roku filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.


Są to n[iżej] w[ymienieni] studenci:
  1. Kołakowski Roman, s. Józefa i Ireny, ur. 8 VI 1957 r.. we Wrocławiu, student I roku filologii polskiej Uniwersytetu] Wrocławskiego], zam. Wrocław, ul. [...].
  2. Grotowicz Wiktor, s. Wiktora i Jadwigi, ur. 22 V 1958 r. we Wrocławiu, student I roku filologii polskiej, zam. Wrocław, ul. [...].
  3. Cieński Marcin, s. Andrzeja i Heleny, ur. 3 X 1959 r. we Wrocławiu, student I roku filologii polskiej, zam. Wrocław, ul. [...].
  4. Mańko Piotr, s. Zdzisława i Urszuli, ur. l X 1956 r. we Wrocławiu, student I roku filologii polskiej, zam. Wrocław, ul. [...].
  5. Otolińska Renata, c. Piotra i Marianny, ur. 5 II 1958 r. w Dzierżoniowie, zam. Dzierżoniów, ul. [...], studentka I roku filologii polskiej.
  6. Siemieniec Mirosław, s. Władysława i Marii, ur. 14 XI 1957 r. w Kłodzku, zam. Wrocław, ul. [...], student I roku filologii polskiej.
  7. Wiśniewski Janusz, s. Józefa i Alicji, ur. 7 VII 1957 r. w Świdnicy, zam. Świebodzice, ul. [...], woj. Wałbrzych, student I roku filologii polskiej.
  8. Walczak Wojciech, s. Waldemara i Lucyny, ur. 25 IX 1957 r. w Trzebnicy, zam. Wrocław, ul. [...], student I roku filologii polskiej.


Źródło: AIPN, 0222/701, t. VI. k. 386-387
tekst za książką "Kryptonim Wasale" Służba Bezpieczeństwa wobec Studenckich Komitetów Solidarności 1977-1980 aut. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra

skomentuj dokument

  komentarze: (0)