komentarzy: (0)

1978 wrzesień 20. Wrocław

Plan zabezpieczenia operacyjnego Międzynarodowych Spotkań Teatru i Sztuki Otwartej we Wrocławiu w dn. 20 września - 8 października 1978 r. opracowany przez starszego inspektora Wydziału III KW MO we Wrocławiu por. Jana Sterpowicza.
tajne


W dniach 20 IX-8 X 1978 r. odbędą się we Wrocławiu I Międzynarodowe Spotkania Teatru i Sztuki Otwartej. Organizatorem jest Akademicki Ośrodek Teatralny ..Kalambur" we Wrocławiu pod patronatem Wydz[iału] Kultury Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Udział w spotkaniach weźmie:
- 16 zespołów teatralnych z k[rajów] kapitalistycznych]- 230 osób,
- 12 zespołów teatralnych z k[rajów] socjalistycznych] - 197 osób (w tym 8 z Polski),
- 59 indywidualnych uczestników spotkań (w tym 44 z k[rajów] kapitalistycznych]),
- 96 gości i obserwatorów akredytowanych (w tym 63 z k[rajów] kapitalistycznych]),

I Międzynarodowe] S[potkania] T[eatru] i S[ztuki] 0[twartej] składać się będą z dwóch części:

I. W dniach 20 IX-30 DC w Oleśnicy odbędą się spotkania warsztatowe, spotkania plenerowe, głównie na dziedzińcu zamku oleśnickiego. Uczestnicy zakwaterowani będą w hotelach "Perła" i "Śląsk" oraz w bursie MO w Oleśnicy.

II. W dn[iach] 1 X-8 X we Wrocławiu odbędzie się druga część festiwalu, poświęcona głównie spektaklom teatralnym (wykaz w załączniku) na scenie Teatru Polskiego, Współczesnego, Kameralnego i Kalambur, na scenach przy ulicy Dawida [a] oraz w namiocie ustawionym przy ulicy Mazowieckiej. Uczestnicy zakwaterowani będą w hotelach "Polonia", "Grand", "Europejski", "WKS Śląsk" i "Monopol" oraz w kwaterach prywatnych (wykaz w załączeniu). Oprócz spektakli teatralnych odbędą się imprezy towarzyszące, dyskusje itp. Skupiać się one będš w Klubie "Pałacyk" przy ul. Kościuszki.

Wstępne rozpoznanie, jakie posiadamy od źródeł informacji, wskazuje, że członkowie SKS-u zamierzają wykorzystać imprezę do przeprowadzenia działań o negatywnym charakterze. Noszą się z zamiarem zainspirowania wśród uczestników festiwalu akcji potępiającej proces aktorów Teatru Ósmego Dnia z Poznania oraz dokonania kolportażu materiałów antysocjalistycznych.
W celu zapewnienia operacyjnej kontroli przebiegu imprezy przewidujemy działania, które zmierzać będą w następujących kierunkach:
- niedopuszczenie do zakłócenia przebiegu festiwalu ze strony elementów antysocjalistycznych;
- zapewnienie dopływu informacji o przebiegu Spotkań i przeciwdziałań szkodliwym politycznie wystąpieniom ze strony uczestników.

Planowane przedsięwzięcia

1. Poprzez TW ps. "Sylwia", ..Kot", "124" prowadzić na bieżąco rozpoznanie zamiarów działaczy tut[ejszego] SKS-u i osób z nim związanych w celu:
- uzyskiwania wyprzedzających informacji o przygotowaniach do negatywnych bądź wrogich akcji;
- ustalania miejsc przechowywania wrogich materiałów, osób, które mają być zaangażowane do kolportażu i sposobów jego realizacji.
Wykona: por. Sterpowicz, ppor. Ginejko.

2. TW "Sylwia" i "124" w sposób umiejętny, nienarażający ich na dekonspirację, będą:
- wykazywać wobec działaczy SKS-u niecelowość podjęcia akcji propagandowej w czasie trwania festiwalu;
- inspirować poszczególne osoby niezwiązane ściśle z SKS-em do odmowy swojego udziału w planowanych wrogich akcjach;
- TW "Sylwia" będzie przekonywać o niecelowości przeprowadzenia szkodliwych akcji na terenie Oleśnicy, motywując to zbyt wczesnym ujawnieniem zamiarów SKS-u, co utrudni przeprowadzenie tej akcji we Wrocławiu;
- w przypadku dojścia do akcji kolportażowej sugerować takie formy jej przeprowadzenia, które umożliwiałyby nam skuteczne przeciwdziała nie (np. rozsyłanie wrogich materiałów pocztą, pozostawianie w recepcji hotelowej).
Wykona: por. Sterpowicz, ppor. Ginejko.

3. Przy pomocy techniki operacyjnej i Wydziału "B" zmierzać do ujawnienia osób i miejsc przechowywania wrogich materiałów.
Wykona: ppor. Ginejko.

4. Poinformować o zamiarach elementów antysocjalistycznych władze polityczne i administracyjne województwa.

5. Poinformować dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego (mgr J. Sójkę, b. pracownik SB) o zamiarach elementów antysocjalistycznych. Omówić z nim sposób przekazania przez niego odpowiednich zaleceń organizatorom festiwalu, zmierzających do przyjęcia odpowiedzialności za niezakłócony przebieg spektakli i imprez towarzyszących. Dyrektor Wydziału Kultury zobowiąże do aktywnej reakcji ze strony organizatorów i obsługi festiwalu na szkodliwe wystąpienia ze strony elementów antysocjalistycznych.
Wykona: ppłk Zalewski.

6. Nawiązać bezpośredni poufny kontakt z kierownictwem imprezy (B[ogusław] Litwiniec, M. Suszyński. W. Krotowski - osoby nam znane) celem wykorzystana ich możliwości do przeciwdziałania zamiarom elementów antysocjalistycznych.

7. Zwrócić się do Wydziałów III KW MO w Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Krakowie, Lublinie, i Bydgoszczy o przeprowadzenie odpowiednich działań mających na celu niedopuszczenie do zaangażowania się członków teatrów z ich terenu do szkodliwych wystąpień. W przypadku uzasadnionej potrzeby operacyjnej uzgodnić z ww. wydziałami przyjazd pracownika operacyjnego z Wrocławia.
Wykona: por. Sterpowicz.

8. Nawiązać kontakt operacyjny z opiekunami grup teatralnych (zwłaszcza z k[rajów] kapitalistycznych]) celem uzyskania bieżących informacji o ich zachowaniu.

Wykonują: pracownicy wydziału według załącznika.

9. Poprzez TW ps. "Sylwia", "Kot", "Maratończyk", "Sokowski", "Rep", "Marta", "Szary", "R.M.", "Dolar", "Anka", "Grabowski", "Stefan", "Medyczka", "Hubert", oraz KO "M.S", "Z.P", "W.D.", "J.W.", "K", "L.E.", "M.A.", ,J.A.", "K.B.", "K.J.", "B" zapewnić dopływ informacji o:
- zachowaniu się członków zespołów teatralnych i gości z k[rajów] kapitalistycznych];
- nawiązanych przez nich prywatnych kontaktach;
- komentarzach i dyskusjach na tematy polityczne i społeczne; - propagowaniu poglądów o treści antysocjalistycznej.
Wykonuje: kpt. Cudak, kpt. Jędrzejczak. por. Sterpowicz, ppor. Ginejko, sierż. sztab. Kuliczkowski, ppor. Pietrzyk, ppor. Sadowski, kpr. Łyszczyk, ppor. Głowacki.

10. Poprzez TW ps. "Sylwia", "Kot", "Marta", "Rep", "Hubert" oraz KO "M.S.", "K", "B.B." zapewnić dopływ informacji z terenu studenckiego klubu "Pałacyk", a w szczególności:
- z odbywających się tam imprez towarzyszących z udziałem cudzoziemców;
- prowadzonych i wygłaszanych komentarzy;
- sygnalizowanie ewentualnych faktów kolportażu szkodliwych materiałów bądź innych wrogich akcji.
Wykonuje: por. Sterpowicz, ppor. Ginejko. kpr. Łyszczyk.

11. Sekcja IV tut[ejszego] Wydziału przez swoje źródła zapewni zorganizowanie dopływu informacji o zachowaniu dziennikarzy (zwłaszcza z k[rajów] kapitalistycznych]) przybyłych na obsługę festiwalu.
Wykona: kpt. Jędrzejczak.

12. Poprzez Wydział "B" i "P[rzestępstw] G[ospodarczych]" zapewnić dopływ informacji o cudzoziemcach zamieszkałych w hotelach miejskich "Grand", "Monopol". "Polonia", "Piast", "Europejski".
Wykona: por. Sterpowicz.

13. Tut[etjszy] Wydział "B" zapewni kontrolę przesyłek wpływających do uczestników Festiwalu w celu:
- uzyskaniu informacji o ich kontaktach;
- udaremnienie ewentualnych prób kolportażu szkodliwego materiału.
Wykona: por. Sterpowicz.

14. W porozumieniu z Wydziałem II i Wydziałem Paszportów tut[ejszej] KW MO wykorzystać źródła informacji będące na ich kontakcie i uczestniczące w festiwalu do uzyskania informacji o jego przebiegu.
Wykona: por. Sterpowicz.

15. Przewiduje się udział pracowników operacyjnych w poszczególnych imprezach Festiwalu, w ramach czego wykonywać oni będą indywidualne zadania.
Wykonują: pracownicy wydziału według załącznika.

16. Uzyskiwane w trakcie zabezpieczenia imprezy informacje będą po analizie wykorzystane zgodnie z potrzebami operacyjnymi (informowanie władz politycznych i administracyjnych, resortowych i pionów SB).

17. W okresie trwania festiwalu w tut[ejszym] Wydziale III wprowadzi się stosowne do potrzeb zmiany w godzinach pracy oraz dyżury pracowników operacyjnych.
[...]
Uwaga

Odnośnie zabezpieczenia imprez festiwalowych na terenie Oleśnicy osobiście omówiłem z komendantem tamtejszego posterunku zadania i zasady współdziałania z naszym wydziałem.
Uważam, że przygotowanie do zabezpieczenia tej imprezy ze strony tamtejszej jednostki jest właściwe.

ppr A.Zalewski


Źródło: AIPN, 0222/701, f. I, k 61-64
tekst za książką "Kryptonim Wasale" Służba Bezpieczeństwa wobec Studenckich Komitetów Solidarności 1977-1980 aut. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra
skomentuj dokument

komentarze: (0)