uwagi: (0)   tekst


Wrocław, 29 stycznia 1982 r.
    PROKURATURA REJONOWA 
DLA DZIELNICY WROCŁAW-ŚRÓDMIEŚCIE
        ul. Podwale 30
       50-950 WROCŁAW

2 Ds.19/79
                      P O S T A N O W I E N I E

     Czesław Kremis - zastępca Prokuratora Rejonowego dla dzielnicy Wroaław-Śródmieście po 
  zaznajomieniu się z materiałami postępowania przygotowawczego dotyczącego sporządzania 
  i rozpowszechniania publikacji zawierających fałszywe wiadomości i mogące wyrządzić poważną
  szkodę interesom PRL, to jest o czyn z art. 271 § 1 kk -

    - na zasadzie art.1 ust.2 i art.2 ust.1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981r. o przekazaniu 
     do właściwości sądów wojskowych spraw o niektóre przestępstwa oraz o zmianie 
     ustroju sądów wojskowych i wojskowych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej 
     Rzeczypospolitej Ludowej w czasie obowiązywania stanu wojennego (Dz.U. nr 29 poz. 157) -
			 
                       p o s t a n o w i ł :

	 przekazać według właściwości Naczelnej Prokuraturze Wojskowej - Oddział V 
  w Warszawie akta postępowania przygotowawczego w tej sprawie w celu dołączenia 
  ich do sprawy II Ds. 115/77 tamt. Prokuratury.

                       U z a s a d n i e n i e

     Przedmiot postępowania przygotowawczego w sprawie sporządzenia i rozpowszechniania na 
  terenie Wrocławia publikacji zawierających fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę 
  interesom PRL, dotyczącego podejrzanego Aleksandra Gleichgewichta i szeregu innych osób, którzy 
  zajmowali się kolportowaniem tych publikacji, pozostaje w ścisłym związku z działalnością 
  KSS-KOR.
     Ponieważ czyny tych osób pośrednio lub bezpośrednio wiążą się z działalnością tej nielegalnej 
  organizacji będącej przedmiotem postępowania przygotowawczego prowadzonego przez wojskowe organy 
  Prokuratury - należało postąpić jak na wstępie.
	 
                                  ZASTĘPCA PROKURATOEA REJONOWEGO
                                         Czesław KREMIS


IPNWr 33 195 s. 1
skomentuj dokument

uwagi: (0)