komentarzy: (0)   tekst


Wrocław, dnia 30 styczniao 1982r.
2.Ds.19/79
P O S T A N O W I E N I E

   Czesław Kremis - zastępca Prokuratora Rejonowego dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście po zaznajomieniu się z materiałami postępowania przygotowawczego dotyczącego sporządzania i rozpowszechniania publikacji zawierających fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL, to jest o czyny z art. 271 (p) 1 kk -
- na zasadzie art. 24 § 3 kpk oraz ust. 1 ust 2 i art. 2 ust 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r o przekazaniu do właściwości sądów wojskowych spraw o niektóre przestępstwa oraz o zmianie ustroju sądów wojskowych i wojskowych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w czasie obowiązywania stanu wojennego (Dz.U. Nr 29, poz. 157).

postanowił


I    Wyłączyć z akt niniejszej sprawy wszystkie procesowe materiały (30 kart) dotyczące podejrzanego Aleksandra Gleichgewichta oraz materiały dotyczące Andrzeja Baty i Jacka Kuromia;
II   Wyłączone materiały przekazać według właściwości Naczelnej Prokuraturze Wojskowej - Oddział V - do sprawy II Ds 115/77.

U Z A S A D N I E N I E


   W toku postępowania przygotowawczego w sprawie sporządzania i rozpowszechniania na terenie Wrocławia publikacji zawierających fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL przedstawiono zarzut z art. 271 § 1 kk Aleksandrowi Gleichgewichtowi oraz dokonano przeszukania u Andrzeja Baty i Jacka Kuronia.
   Działalność Aleksandrowi Gleichgewichta pozostawała w ścisłym związku z działalnością Jacka Kuronia, a Andrzeja Baty - nadto - z działalnością Jana Józefa Lipskiego.

IPNWr 33 195 s. 2
skomentuj dokument

komentarze: (0)