komentarzy: (0)   tekst lub [Rozmiar: 123 bajtów]
Wrocław, dnia 16 listopada 1978r.

Plan przedsięwziąć operacyjnych w sprawie operacyjnego rozpracowania krypt. „Orędownicy", opracowany przez kierownika Sekcji III Wydziału III kpt. Zbigniewa Brożka1 oraz starszego inspektora tej sekcji ppor. Jarosława Ginejko, tajne specjalnego znaczenia

Od momentu powstania SKS we Wrocławiu, tzn. od dnia 14 XII 1977 r., aktywną działalność antysocjalistyczną podjęli oficjalni rzecznicy tej organizacji, a mianowicie Marek Adamkiewicz, Jerzy Filak, Jarosław Klimek, Marek Rospond, Stanisław Siekanowicz, Juliusz Szymczak i Marek Zybura.

W ramach już działającej komórki do negatywnej działalności włączyli się:
- Wiesław Kęcik, figurant sprawy krypt[onim] „Leksykon",
- Aleksander Gleichgewicht, figurant sprawy krypt[onim] „Pomocnik",
- Lutoslaw Stachowski, figurant sprawy krypt[onim] „Anarchista",
- Leszek Budrewicz, figurant sprawy krypt[onim] „Orędownicy",
- Jerzy Ochman4, figurant sprawy krypt[onim] „Orędownicy",
- Wojciech Gruszczyński, figurant sprawy krypt[onim] „Orędownicy",
- Krzysztof Kobielec, figurant sprawy kryptonim] „Orędownicy",
- Marek Burak, figurant sprawy kryptonim] „Czytelnik",
- Jolanta Bujwid, przechodząca w sprawach kryptonim] „Próba", „Orędownicy", „Pomocnik",
- Anna Bujwid, przechodząca w sprawach krypt[onim] „Próba", „Orędownicy", „Pomocnik".

W miarę rozwoju działalności SKS-u na naszym terenie ujawniono dalsze osoby aktywnie uczestniczące w działalności SKS:
- Waldemar Fydrych, student III roku historii Uniwersytetu] Wr[ocławskiego],
- Janusz Kokoszą, student I roku archeologii Uniwersytetu] Wr[ocławskiego],
- Wiesław Cupała, student II roku matematyki U[niwersytetu] Wr[ocławskiego],
- Ryszard Bibersztąjn, student II roku polonistyki U[niwersytetu] Wr[ocławskiego],
- Urszula Żarek, studentka III roku polonistyki U[niwersytetu] Wr[ocławskiego],
- Jarosław Broda, student III roku polonistyki U[niwersytetu] Wr[ocławskiego],
- Alicja Badowska, studentka III roku polonistyki U[niwersytetu] Wr[ocławskiego],
- Jacek Malec, student II roku historii sztuki U[niwersytetu] Wr[ocławskiego],
- Aleksander Koza, student III roku historii U[niwersytetu] Wr[ocławskiego],
- Wiktor Grotowicz, student I roku polonistyki U[niwersytetu] Wrocławskiego],
- Roman Kołakowski, student I roku polonistyki Uniwersytetu] Wr[ocławskiego],
- Krzysztof Grzelczyk, student II roku Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu] Wr[ocławskiego],
- Stanisław Huskowski, absolwent fizyki Uniwersytetu] Wr[ocławskiego], pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej,
- Jacek Kizny, student Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, figurant sprawy krypt. „Pióro",
- Renata Otolińska, studentka I roku polonistyki U[niwersytetu] Wr[ocławskiego],
- Jan Sobczyk, student I roku polonistyki U[niwersytętu] Wr[ocławskiego],
- Marian Wilk, student III roku polonistyki U[niwersytetu] Wr[ocławskiego],
- Marcin Cieński, student I roku polonistyki U[niwersytetu] Wr[ocławskiego],
- Piotr Mańko, student I roku polonistyki U[niwersytetu] Wr[ocławskiego].
Wszystkie te osoby zostały objęte rozpracowaniem operacyjnym w ramach sprawy kryptonim „Orędownicy".

W wyniku realizowanego przez nas przeciwdziałania od marca 1978 r. z aktywnej działalności w ramach SKS-u wycofali się dwaj rzecznicy, a mianowicie Juliusz Szymczak i Marek Zybura. Znacznie zmalała aktywność trzeciego rzecznika SKS-u, Jarosława Klimka. W ich miejsce oficjalnymi rzecznikami wrocławskiego SKS-u zostali: Jerzy Ochman, Leszek Budrewicz i Krzysztof Grzelczyk,

Dotychczasowe formy działalności wrocławskiego SKS-u to:
- zbieranie podpisów pod listem do Sejmu PRL w sprawie zwolnionych z pracy na Uniwersytecie i Politechnice Wrocławskiej E[ugeniusza] Porady, M[irosławy] Chamieć i W[itolda] Bartoszewicza;
- kolportaż w środowisku studenckim oświadczeń i biuletynów informacyjnych SKS, komunikatów, biuletynów informacyjnych i oświadczeń KSS „KOR", czasopism, wydawnictw i innych materiałów antysocjalistycznych wydawanych w kraju i za granicą;
- nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy z TKN w zakresie organizacji wykładów;
- organizowanie akcji propagandowych typu „stolik";
- próby wejścia z działalnością SKS-u na inne uczelnie wrocławskie, a głównie Politechnikę Wrocławską, Akademię Medyczną i Akademię Ekonomiczną, między innymi poprzez próby zorganizowania tam akcji typu „stolik";
- próby kolportażu materiałów antysocjalistycznych przed wrocławskimi zakładami pracy;
- inspirowanie powoływania „samorządów studenckich" na poszczególnych kierunkach uniwersytetu;
- próby kolportażu materiałów antysocjalistycznych wśród studentów I roku Uniwersytetu Wrocławskiego w ostatnich dniach września br. i w czasie uroczystości immatrykulacji;
- próby kolportażu materiałów antysocjalistycznych w czasie festiwalu Teatru i Sztuki Otwartej oraz Kongresu Intelektualistów;
- utrzymywanie stałych kontaktów z SKS-ami w innych ośrodkach akademickich;
- organizowanie spotkań z osobami znanymi z postaw antysocjalistycznych, jak St[anisław] Barańczak, A[dam] Zagajewski, J[an] Kelus itd.;
- powielanie i kolportaż materiałów antyśocjalistycznych.

Stosowane dotychczas przeciwdziałania i ich skuteczność
Zgodnie z planami przedsięwzięć operacyjnych w sprawie „Orędownicy" z dnia 18 XII 1977 r. i 9 II 1978 r. oraz na bazie uzyskiwanych wyprzedzających informacji o działalności SKS-u i poszczególnych jego członków w trakcie dotychczasowego prowadzenia sprawy stosowano różnorodne formy przeciwdziałania, które w efekcie przyniosły znaczne korzyści operacyjne.
1. Z chwilą powstania SKS-u zainspirowano szereg rozmów przeprowadzonych z rodzicami rzeczników SKS-u przez władze administracyjne i polityczne w miejscach i zamieszkania, i pracy. Zainspirowano również rozmowy z figurantami przez władze administracyjne uczelni lub zakłady pracy oraz przez osoby cieszące się u figuranta pewnym autorytetem.
Celem tych rozmów było wpłynięcie na neutralizację postaw figurantów.
Rozmowy te przyniosły efekt w postaci całkowitego wycofania się z działalności dwóch rzeczników SKS-u, M[arka] Zybury i J[uliusza] Szymczaka, oraz wyraźnego osłabienia aktywności trzeciego rzecznika: J[arosława] Klimka. Nie dały natomiast spodziewanych efektów w odniesieniu do J[erzego] Filaka, M[arka] Rosponda, M[arka] Adamkiewicza, Stanisława] Siekanowicza, W[iesława] Kęcika, A[]leksandra] Gleichgewichta, J[erzego] Ochmana i J[arosława] Brody.
W maju 1978 r. rozmowa przeprowadzona przez władze uczelni z Krzysztofem Kobielcem przyniosła efekt w postaci natychmiastowego wycofania się wymienionego z działalności w ramach SKS-u.

2. Zainspirowano władze uczelni do odpowiedniego zawyżenia w stosunku do członków SKS-u wymogów na odcinku egzekwowania wiadomości przy zaliczeniach i egzaminach oraz przestrzegania dyscypliny formalnej. Działania te przyniosły efekt w postaci skreślenia z listy studentów Uniwersytetu Wrocławskiego i wyłączenia z działalności SKS-u na naszym terenie M[arka] Rosponda i M[arka] Adamkiewicza oraz z listy studentów Politechniki Wrocławskiej Jacka Kiznego.
Działania te spowodowały ponadto kłopoty z zaliczeniami i egzaminami u wszystkich członków SKS-u, co okresowo absorbowało ich uwagę i osłabiło aktywność w działalności anty socjalistycznej. Sesji letniej w b[ieżącym] roku nie zaliczyli dotychczas również L[eszek] Budrewicz, K[rzysztof] Grzelczyk oraz J[erzy] Ochman i w najbliższym czasie rozstrzygnięta zostanie ostatecznie ich sytuacja na uczelni. Dodatkowym efektem wynikającym z tych działań jest oddziaływanie profilaktyczne na środowisko studenckie oraz wyraźny spadek aktywności W[iesława] Cupały, Aleksandra] Kozy, J[erzego] Ochmana i R[omana] Kołakowskiego.

3. Na bazie wyprzedzającej informacji o zamiarze wyjazdu na ogólnopolskie zebranie SKS, które miało się odbyć w dniu 18 II br. w Krakowie, zrealizowano kombinację operacyjną, w wyniku której we współdziałaniu z władzami uczelni, zakładu pracy i Wydziałem III KW MO w Szczecinie i WSW we Wrocławiu udaremniono wyjazd na to spotkanie J[erzemu] Filakowi, M[arkowi] Adamkiewiczowi, J[arosławowi] Klimkowi, J[erzemu] Ochmanowi i Stanisławowi] Siekanowiczowi.

4. W oparciu o wyprzedzające informacje, we współdziałaniu z władzami administracyjnymi i aktywem młodzieżowym uczelni wrocławskich oraz pionem MO, znacznie ograniczono zasięg bądź też udaremniono całkowicie przeprowadzenie trzech akcji typu „stolik". W wyniku tych działań udaremniono zamiar szerszego wejścia z działalnością SKS-u na Politechnikę Wrocławską, Akademię Medyczną i Akademię Ekonomiczną oraz przejęto znaczną ilość materiałów antysocjalistycznych.
Nieudane próby przeprowadzenia akcji typu „stolik" spowodowały ponadto zaniechanie przez tutejszy SKS tej formy działalności od dnia 5 V br.

5. W oparciu o wyprzedzające informacje operacyjne udaremniono przeprowadzenie czterech z sześciu planowanych dotychczas wykładów TKN.
W dwóch wypadkach zamiary te udaremniono poprzez zatrzymanie wykładowcy dr. J[ana] Walca z Warszawy udającego się na miejsce planowanych wykładów.
W dwóch wypadkach zamiary te udaremniono poprzez zainspirowanie za pośrednictwem tutejszego] Wydziału IV odmów udostępnienia do tego celu pomieszczeń Duszpasterstwa Akademickiego.

6. W oparciu o wyprzedzającą informację źródłową udaremniono zamiar odbycia w dniu 5 III br. w mieszkaniu Aleksandra] Gleichgewichta we Wrocławiu zebrania osób zaangażowanych w działalność antysoejalistyczną. W zebraniu tym poza członkami wrocławskiego SKS-u mieli również uczestniczyć przedstawiciele z Krakowa, Warszawy i Poznania. Przy współdziałaniu Wydziału Spraw Wewnętrznych tut[ejszego] Urzędu Wojewódzkiego zebranie rozwiązano i zatrzymano 27 jego uczestników. Osiemnastu spośród 27 uczestników zebrania ukaranych zostało przez kolegium ds. wykroczeń karami grzywny na łączną kwotę 46 200 złotych. Uczestnicząca w zebraniu B[ogusława] Blajfer ukarana została karą 7 dni aresztu.

7. Na bazie wyprzedzających informacji operacyjnych we współdziałaniu z Wydziałami III KW MO w Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu i Krakowie oraz Wydziałem III KS MO w Warszawie udaremniono zamiar zorganizowania w kwietniu br. ogólnopolskiego spotkania przedstawicieli SKS w rejonie Gór Sowich.

8. Na bazie informacji o powołaniu z inspiracji SKS-u samorządu studenckiego na I roku filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w kwietniu br. zainspirowano przeciwdziałanie ze strony władz administracyjnych i politycznych uczelni, w wyniku którego nie doszło do zalegalizowania powstałego samorządu oraz nie dopuszczono do zrealizowania prób powołania samorządów na archeologii i historii. Ponadto rozmowy przeprowadzone przez władze uczelni z członkami powstałego samorządu doprowadziły do zmniejszenia ich aktywności, w wyniku czego samorząd ten faktycznie nie prowadził dotychczas żadnej oficjalnej działalności.

9. W oparciu o wyprzedzającą informację o zamiarze kolportowania przez członków SKS-u materiałów antysocjalistycznych w okresie poprzedzającym święto l Maja, we współdziałaniu z pionem MO, w dniach 28-30 IV br. zastosowano działania odstraszające, połączone z doraźnym legitymowaniem najbardziej aktywnych członków SKS-u, w wyniku czego udaremniono ten zamiar i zakwestionowano przygotowane do kolportażu materiały antysocjalistyczne.

10. W oparciu o wyprzedzające informacje, we współdziałaniu z pionem MO i władzami administracyjnymi zakładów pracy, udaremniono zamiar kolportażu przez członków SKS-u materiałów antysocjalistycznych przed wrocławskimi zakładami pracy: „Dolmel", „Pafawag" i Z[akładami] N[aprawczymi] T[aboru] K[olejowego] w maju br. W czasie tych działań przejęto znaczną ilość materiałów antysocjalistycznych przeznaczonych do kolportażu.

11. We współdziałaniu z tutejszym Wydziałem IV zainspirowano wrocławskich duszpasterzy akademickich do odmowy udostępnienia dla członków SKS-u pomieszczeń kościelnych w celu zorganizowania tam głodówki protestacyjnej przeciwko skreśleniu z listy studentów Uniwersytetu M[arka] Rosponda i M[arka] Adamkiewicza. Równolegle poprzez TW ps. „Sylwia" i „l24" podważono w gronie aktywu tutejszego] SKS-u celowość zorganizowania głodówki. Działania te w efekcie doprowadziły do rezygnacji z realizacji tego zamiaru przez członków SKS-u.

12. We współdziałaniu z tut[ejszym] Wydziałem „W" i pionem MO w znacznym stopniu ograniczono zasięg akcji kolportażu materiałów antysocjalistycznych prowadzonej w lipcu br. przez członków SKS-u w formie doręczania osobistego bądź wysyłania pocztą tych materiałów na adresy domowe wytypowanych osób. W czasie tych działań przejęto znaczną ilość kolportowanych materiałów.

13. We współdziałaniu z WSW spowodowano skierowanie na przeszkolenie wojskowe w ramach SOR dwóch aktywnych członków SKS-u - Aleksandra] Gleichgewichta i J[erzego] Filaka, dzięki czemu uzyskano efekt w postaci okresowego wyłączenia ich z działalności antysocjalistycznej.

14. W oparciu o wyprzedzające informacje źródłowe całkowicie udaremniono zamiar kolportażu przez członków SKS-u materiałów antysocjalistycznych w dniu 28 IX br. wśród studentów I roku Uniwersytetu Wrocławskiego. W wyniku naszych działań przejęto znaczną ilość materiałów antysocjalistycznych przeznaczonych do kolportażu.

15. W oparciu o wyprzedzające informacje źródłowe o zamiarze kolportażu materiałów antysocjalistycznych w czasie uroczystości immatrykulacji studentów I roku Uniwersytetu Wrocławskiego zainspirowano władze administracyjne i aktyw młodzieżowy uczelni do podjęcia przeciwdziałania, w wyniku którego zamiar ten udaremniono.

16. Na bazie wyprzedzających informacji źródłowych o zamiarze kolportażu przez członków SKS-u materiałów antysocjalistycznych w czasie trwania Międzynarodowego Festiwalu Teatru i Sztuki Otwartej w Oleśnicy i Wrocławiu podjęto szeroko zakrojone przeciwdziałania realizowane we współdziałaniu z władzami administracyjnymi i organizatorami festiwalu. Równolegle we współdziałaniu z pionem MO zastosowano wzmożoną kontrolę oraz działanie odstraszające w stosunku do aktywnych członków SKS-u. W wyniku tych działań całkowicie udaremniono ten zamiar i zapewniono niczym niezakłócony przebieg festiwalu.

17. W oparciu o wyprzedzające informacje źródłowe o zamiarze kolportażu przez członków SKS-u oświadczeń o treści antysocjalistycznej wśród uczestników odbywającego się we Wrocławiu Kongresu Intelektualistów i posiedzenia Prezydium Światowej Rady Obrońców Pokoju21 podjęto szeroko zakrojone przeciwdziałania we współdziałaniu z władzami administracyjnymi i politycznymi oraz organizatorami imprezy. Ponadto, podobnie jak w przypadku festiwalu, we współdziałaniu z pionem MO zastosowano wzmożoną kontrolę miejsc zamieszkania uczestników, miejsc odbywania się obrad, wzmożoną kontrolę oraz działania odstraszające w stosunku do aktywnych członków SKS-u. Całokształt tych przeciwdziałań przyniósł efekt w postaci całkowitego udaremnienia realizacji tego zamiaru.

18. Na podstawie wyprzedzających informacji o zamiarze przeprowadzenia przez członków SKS-u akcji kolportażu wśród pracowników naukowych Uniwersytetu [Wrocławskiego] oświadczeń w sprawie skreślonych z listy studentów Uniwersytetu] Wrocławskiego] M[arka] Rosponda i M[arka] Adamkiewicza zastosowano przeciwdziałania w formie kombinacji operacyjnej realizowanej przy wykorzystaniu TW ps. „Sylwia" we współdziałaniu z pionem MO i tutejszym Wydziałem „W".
W wyniku tych działań prawie całkowicie udaremniono realizację kolportażu i przejęto około 700 egzemplarzy kolportowanych oświadczeń.

19. W dniu 12 X 1978 r. w oparciu o wyprzedzającą informację źródłową udaremniono zamiar odbycia spotkania przedstawicieli wrocławskiego SKS-u i TKN-u, organizowanego z inspiracji i przy udziale J[acka] Kuronia. W wyniku tych działań uniemożliwiono przedstawicielom tych grup antysocjalistycznych wyjaśnienie zaistniałych pomiędzy nimi nieporozumień i odwleczono termin ewentualnego ustalenia przez nich zasad dalszej ścisłej współpracy.

20. Przy wykorzystaniu osobowych źródeł informacji powodujących dotarcie do aktywnych członków SKS-u TW TW ps. „Sylwia", „Kot", „124", „Trzeciak" i „Kula" realizowane były długofalowe działania zmierzające do dezintegrowania grona działaczy SKS-u poprzez pogłębienie wzajemnych niechęci i podejrzeń i braku wzajemnego zaufania. Działania te, realizowane w połączeniu z oficjalnymi działaniami naszej strony, [takimi] jak zatrzymania, przeszukania itp., przyniosły określone efekty w postaci rozdźwięków pomiędzy działaczami antysocjalistycznymi Budrewiczem, Burakiem, Fydrychem, Grzelczykiem i Starzyńskim.

21. W oparciu o informacje operacyjne w uzasadnionych przypadkach przeprowadzono 13 doraźnych przeszukań osobistych i w miejscach zamieszkania figurantów, w wyniku których zakwestionowano około 3 tyś. egzemplarzy różnych materiałów o treściach antysocjalistycznych.

22. Wykorzystując fakty naruszenia przepisów porządkowych, w pięciu przypadkach w stosunku do figurantów zainspirowano ukaranie ich przez kolegia ds. wykroczeń za wybryki chuligańskie i wykroczenia.

Wykaz najaktywniejszych aktualnie członków wrocławskiego SKS-u
Bardzo aktywni
- Leszek Budrewicz, rzecznik i faktyczny przywódca wrocławskiego SKS-u, student III roku filologii polskiej,
- Marek Burak, student III roku filozofii U[niwersytetu] Wr[ocławskiego],
- Stanisław Siekanowicz, absolwent filologii klasycznej U[niwersytetu] Wrocławskiego], aktualnie przed obroną pracy dyplomowej,
- Mariusz Wilk, student IV roku filologii polskiej U[niwersytetu] Wrocławskiego],
- Wiktor Grotowicz, członek SKS-u i samorządu II roku filologii polskiej U[niwersytetu] Wrocławskiego], student II roku tego kierunku,
- Waldemar Fydrych, student IV roku U[niwersytetu] Wr[ocławskiego],
- Wojciech Gruszczyński, student IV roku filologii polskiej U[niwerSytetu] Wr[ocławskiego],
- Krzysztof Grzelczyk, rzecznik SKS, student III roku Instytutu Nauk Politycznych U[niwersytetu] Wr[ocławskiego],
- Jan Sobczyk, absolwent fizyki U[niwersytetu] Wr[ocławskiego], aktualnie przed obroną pracy dyplomowej.

Aktywni
- Jarosław Broda, student IV roku filologii polskiej U[niwersytetu] Wr[ocławskiego],
- Janusz Kokoszą, student II roku archeologii U[niwersytetu] Wrocławskiego],
- Renata Otolińska, członek SKS i samorządu studentów II roku filologii polskiej Uniwersytetu] Wr[ocławskiego], studentka II roku tego kierunku,
- Ryszard Bibersztajn, student III roku filologii polskiej U[niwersytetu] Wr[ocławskiego],
- Jacek Malec, student III roku historii sztuki U[niwersytetu] Wr[ocławskiego],
- Urszula Żarek, studentka IV roku filologii polskiej U[niwersytetu] Wr[ocławskiego],
-Alicja Badowska, studentka IV roku filologii polskiej U[niwersytetu] Wr[ocławskiego],
- Stanisław Huskowski, pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej,
- Jerzy Ochman, rzecznik SKS, student II roku matematyki U[niwersytetu] Wr[ocławskiego].

Mało aktywni
- Roman Kołakowski, członek samorządu studentów II roku filologii polskiej Uniwersytetu] Wr[ocławskiego], student II roku tego kierunku,
- Jarosław Klimek, rzecznik SKS, student III roku matematyki U[niwersytetu] Wr[ocławskiego],
- Wiesław Cupała, student IV roku matematyki U[niwersytetu] Wrocławskiego],
- Jarek Kizny, skreślony z listy studentów III roku architektury Politechniki Wrocławskiej,
- Marta Leszczyńska, studentka II roku historii sztuki U[niwersytetu] Wr[ocławskiego],
- Marcin Cieński, członek samorządu studentów II roku filologii polskiej U[niwersytetu] Wr[ocławskiego], student II roku tego kierunku,
- Piotr Mańko, członek samorządu studenckiego II roku filologii polskiej U[niwersytetu] Wr[ocławskiego], student II roku tego kierunku.

Prognozy działań SKS-u we Wrocławiu
1. Stałe dążenie do rozwoju ruchu poprzez rozpowszechnianie w środowisku studenckim informacji o działalności SKS i innych grup antysocjalistycznych w celu przyciągania nowych członków i zwolenników. Dążenie do wejścia z działalnością SKS-u na inne uczelnie wrocławskie, w tym głównie na Politechnikę Wrocławską, Akademię Medyczną i Akademię Ekonomiczną.

2. Rozwijanie własnej bazy poligraficznej poprzez uruchomienie kolejnych punktów produkcji metodą sitodruku i innymi metodami oraz pozyskiwanie i przeszkalanie w tym zakresie nowych osób mogących prowadzić tę działalność.

3. Rozwijanie współpracy z TKN i organizowanie wykładów tzw. latającego uniwersytetu jako jednej z form masowego oddziaływania na środowiska studenckie i pozyskiwania nowych członków i sympatyków SKS-u.

4. Systematyczne utrzymywanie i dążenie do dalszego zacieśnienia współpracy z innymi grupami antysocjalistycznymi na terenie Wrocławia i kraju, [takimi] jak KSS „KOR", ROPCiO, WZZ, komitety chłopskie itp.

5. Utrzymywanie systematycznych kontaktów z przedstawicielami SKS-ów z innych ośrodków akademickich w kraju w celu dokonywania wymiany działalności, uzgadniania wspólnych metod i form działalności oraz dążenia do utworzenia jednolitej organizacji w skali ogólnokrajowej.

6. Inspirowanie powoływania samorządów studenckich na poszczególnych latach i kierunkach uczelni wrocławskich jako zalegalizowanych form działalności SKS-u stanowiących przeciwwagę dla działalności ideowo-wychowawczej SZSP i uczelni.

7. Inspirowanie powoływania różnego rodzaju klubów dyskusyjnych na poszczególnych uczelniach, latach i kierunkach studiów jako jednej z form masowego oddziaływania na środowiska studenckie i kształtowanie korzystnych z punku widzenia grup anty socjalistycznych poglądów i postaw w tym środowisku.

8. Organizowanie różnego rodzaju akcji w obronie osób rzekomo represjonowanych we Wrocławiu i w kraju za swoje przekonania polityczne.

9. Organizowanie spotkań z osobami znanymi ze swoich negatywnych postaw politycznych.

10. Dążenie do nawiązania bliższej współpracy z klerem i duszpasterstwem akademickim, w celu zapewnienia większej niż dotychczas pomocy organizacji klerykalnych w realizacji działań antysocjalistycznych.

11. Dążenie do rozpropagowania działalności grup antysocjalistycznych w środowiskach robotniczych, głównie dużych zakładów pracy, w celu uzyskania ich aprobaty i poparcia dla tej działalności.

12. Organizowanie różnego rodzaju akcji propagandowych w miejscach publicznych w celu popularyzacji działalności antysocjalistycznej w szerokich kręgach naszego społeczeństwa.

13. Systematyczne prowadzenie kolportażu różnego rodzaju wydawnictw, czasopism i innych materiałów o treściach antysocjalistycznych wydawanych w kraju i za granicą.

Kierunki przeciwdziałania na odcinku zwalczania działalności SKS-u
1. Dalsze systematyczne rozpoznawanie osób zaangażowanych w działalność anty socjalistyczną, ich sytuacji rodzinnej, materialnej, kontaktów oraz stopnia zaangażowania i form prowadzenia działalności w celu wypracowania metod działania zmierzających do dezintegrowania środowiska członków SKS-u oraz neutralizowania poszczególnych jego członków.

2. Wyprzedzające ustalenie planów i zamierzeń SKS-u w celu wypracowywania skutecznych metod przeciwdziałania jego działalności.

3. Systematyczne rozpoznawanie kontaktów członków SKS-u z innymi grupami antysocjalistycznymi, a szczególnie z TKN, w celu udaremniania bądź maksymalnego utrudniania zacieśnienia współpracy pomiędzy tymi grupami oraz przeciwdziałanie realizacji ich wspólnych zamierzeń.

4. Udaremnianie zamiarów organizowania wszelkiego rodzaju spotkań organizacyjnych oraz wykładów tzw. latającego uniwersytetu.

5. Ustalanie i uniemożliwianie realizacji zamiarów rozbudowywania bazy poligraficznej oraz wykładów tzw. latającego uniwersytetu.

6. Wyprzedzające informowanie władz politycznych i administracyjnych o inicjatywach i zamiarach SKS-u w celu inspirowania przeciwdziałania ze strony tych czynników.

7. Umacnianie pozycji i pogłębienie możliwości operacyjnych osobowych źródeł informacji tkwiących w środowisku aktywnych członków SKS-u oraz systematyczne wprowadzanie do tego grona osób nowych jednostek TW rekrutujących się głównie z pierwszych lat studiów.

8. Przeciwdziałanie tworzeniu z inspiracji SKS-u samorządów studenckich, klubów dyskusyjnych i neutralizacja osób angażujących się w tego typu działalność.

9. Wypracowanie sytuacji sprzyjających realizowaniu kombinacji operacyjnych zmierzających do realizacji zadań wynikających z przyjętych kierunków przeciwdziałania działalności SKS-u.

Możliwości operacyjne
Aktualnie dysponujemy 15 jednostkami TW tkwiącymi w ścisłym gronie lub posiadającymi bezpośrednie dotarcie do członków wrocławskiego SKS-u. Są to TW ps. „Sylwia", „124", „Trzeciak", „Kot", „Kula", „Sokołowski", „Spinoza", „Miriam", „Uniis", „Skorpion", „Anka", „Kasia", „Marek", „Krystyna" i „Neutrino".
Spośród tych jednostek sześciu TW, tzn. „Sylwia", „124", „Trzeciak", „Kot", Kula", „Neutrino", posiada dotarcie do grona ścisłego aktywu SKS-u, a tym samym mają możliwości operacyjne do realizacji głębokiego rozpoznania działalności tej organizacji już w sferze zamiarów odnośnie [do] przyszłej działalności. Ponadto źródła te stwarzają możliwość realizacji określonych kombinacji operacyjnych.
Dalsze nasze osobowe źródła informacji, a mianowicie TW ps. „Marian" i kandydaci na TW ps. „Filip" oraz „Ekonomista", posiadają pośrednie dotarcie do części członków tutejszego SKS-u i możliwość informowania o pewnych poczynaniach tych osób, ich sytuacji na uczelni, sytuacji materialnej itp.
Ponadto w ramach realizowanego rozpoznania działalności SKS-u możliwość sygnalizowania o pewnych przejawach tej działalności ma około 60 jednostek TW pozostających na kontakcie pracowników tutejszego wydziału, a tkwiących w środowiskach akademickich Wrocławia.
Dopływ informacji operacyjnych na temat działalności SKS-u oraz postępowanie poszczególnych jego członków zapewnia nam ponadto technika operacyjna, a mianowicie: „PP" zastosowane na 2 obiektach oraz szeroko stosowane „PT"27, „W" i wykorzystanie Wydziału „B".

Planowane przedsięwzięcia
I. W zakresie działań neutralizujących i dezintegracyjnych w stosunku do aktywnych członków tutejszego SKS-u.

1. W odniesieniu do L[eszka] Budrewicza:
- zainspirować przeprowadzenie rozmów z matką wymienionego przez kierownictwo zakładu pracy, w którym jest zatrudniona.
Wykona: ppor. J[arosław] Ginejko w terminie do 15 XI 1978 r.
- poprzez osobowe źródła informacji oraz kontakty operacyjne i służbowe na uczelni utrzymać wysoki poziom wymogów podczas egzaminów i zaliczeń oraz ścisłe przestrzeganie dyscypliny formalnej wobec wymienionego.
Wykonują sukcesywnie: mjr L[eszek] Niemiec, ppor. J[arosław] Ginejko.
- w razie ewentualnego skreślenia go z listy studentów za niezaliczenie semestru rozważyć możliwość powołania go do odbycia zasadniczej służby wojskowej.
Wykonają: mjr mgr L[eszek] Niemiec i ppor. J[arosław] Ginejko w terminie uzależnionym od ewentualnego faktu skreślenia L[eszka] Budrewicza z listy studentów;
- systematycznie stosować różnego rodzaju działania nękające i paraliżujące jego negatywne inicjatywy.
Wykonują sukcesywnie; ppor. J[arosław] Ginejko i inni pracownicy Wydziału III. - na bazie paraliżowanych inicjatyw L[eszka] Budrewicza poprzez osobowe źródła informacji ps. „Kot", „Sylwia", „Trzeciak", „Neutrino", „Kula" i „124" oraz inne posiadające dotarcie do grona członków SKS-u podważać w tym środowisku autorytet wymienionego i zaufanie do jego osoby oraz umiejętności organizatorskie i przywódcze.
Wykonują sukcesywnie: ppor. J[arosław] Ginejko, kpt. Z[bigniew] Brożek, por. J[an] Sterpowicz, ppor. M[arian] Pietrzyk oraz inni pracownicy posiadający na kontakcie te osobowe źródła informacji.
- poprzez wykorzystanie osobowych źródeł informacji oraz techniki operacyjnej zmierzać do uzyskania informacji możliwych do wykorzystania w celu skompromitowania osoby L[eszka] Budrewicza w jego otoczeniu i w środowisku członków SKS-u.
Wykonują sukcesywnie: ppor. J[arosław] Ginejko oraz inni pracownicy Wydziału III.

2. W stosunku do Marka Buraka:
- zainspirować przeprowadzenie przez władze uczelni rozmów z wymienionym w obecności jego rodziców.
Wykonają: mjr mgr L[eszek] Niemiec i ppor. J[arosław] Ginejko w terminie do 30 XI 1978 r.
- zainspirować przeprowadzenie rozmów z rodzicami M[arka] Buraka przez kierownictwo zakładów pracy, w których są oni zatrudnieni.
Wykonają: mjr mgr L[eszek] Niemiec i ppor. J[arosław] Ginejko we współdziałaniu z tut[ejszym] Wydziałem III „A" w terminie do 30 XI 1978 r.
- poprzez osobowe źródła informacji oraz kontakty operacyjne i służbowe na uczelni utrzymać wysoki poziom wymogów podczas egzaminów i zaliczeń oraz ścisłe przestrzeganie dyscypliny formalnej wobec wymienionego.
Wykonują sukcesywnie: mjr mgr L[eszek] Niemiec i ppor. J[arosław] Ginejko.
- na bazie dawnych powiązań M[arka] Buraka ze środowiskiem hippisów i narkomanów oraz jego skłonności do nadużywania alkoholu zmierzać do wykorzystania tych spraw oraz ewentualnie innych zdarzeń o charakterze chuligańskim bądź kryminalnym do stosowania wobec niego represji oraz skompromitowania go w środowisku członków SKS-u i jego bezpośrednim otoczeniu. Poprzez wykorzystanie osobowych źródeł informacji i techniki operacyjnej dążyć do uzyskania innych informacji możliwych do wykorzystania w celu skompromitowania osoby figuranta.
Wykonuje sukcesywnie: ppor. J[arosław] Ginejko w ewentualnym współdziałaniu z pionem MO.
- na bazie rozpoznania zamiarów figuranta systematycznie stosować różnego rodzaju działania nękające i paraliżujące podejmowane przez niego negatywne inicjatywy. Wykonują sukcesywnie: ppor. J[arosław] Ginejko i inni pracownicy Wydziału III.
- w oparciu o realizowane działania wymienione w dwóch poprzednich punktach, poprzez osobowe źródła informacji posiadające dotarcie do członków SKS-u, podważać w tym środowisku autorytet figuranta oraz zaufanie do jego osoby i umiejętności organizatorskich.
Wykonują sukcesywnie: ppor. J[arosław] Ginejko i inni pracownicy Wydziału III.

3. W stosunku do Mariusza Wilka:
- zainspirować przez władze uczelni rozmowy z figurantem i jego żoną. Wykonają: mjr mgr L[eszek] Niemiec i ppor. J[arosław] Ginejko w terminie do 30 XI 1978 r.
- zainspirować przeprowadzenie rozmów z rodzicami figuranta i jego żony przez kierownictwa zakładów, w których są zatrudnieni.
Wykona: ppor. J[arosław] Ginejko we współdziałaniu z tutejszym Wydziałem III „A" w terminie do 10 XII 1978 r.
- poprzez osobowe źródła informacji oraz kontakty operacyjne i służbowe na uczelni inspirować utrzymanie wysokiego poziomu wymogów podczas egzaminów i zaliczeń oraz ścisłe przestrzeganie dyscypliny formalnej wobec figuranta i jego żony.
Wykonują sukcesywnie: mjr mgr L[eszek] Niemiec, ppor. J[arosław] Ginejko i por. J[an] Sterpowicz.
- na bazie operacyjnego rozpoznania zamiarów figuranta systematycznie stosować wobec niego działania nękające i paraliżujące jego negatywne inicjatywy.
Wykonują sukcesywnie: pracownicy Wydziału III.

4. W stosunku do Krzysztofa Grzelczyka:
- zainspirować przeprowadzenie przez władze uczelni rozmów z figurantem.
Wykonają: mjr mgr L[eszek] Niemiec i ppor. J[arosław] Ginejko w terminie do 30 XI 1978 r.
- poprzez osobowe źródła informacji oraz kontakty operacyjne i służbowe na uczelni inspirować systematycznie utrzymanie wysokiego poziomu wymogów podczas egzaminów i zaliczeń oraz ścisłe przestrzeganie dyscypliny formalnej w stosunku do figuranta.
Wykonują sukcesywnie mjr mgr L[eszek] Niemiec i ppor. J[arosław] Ginejko.
- zainspirować przeprowadzenie rozmowy z matką figuranta przez kierownictwo zakładu, w którym jest zatrudniona.
Wykona: ppor. J[arosław] Ginejko, we współdziałaniu z Wydziałem III KW MO w Gorzowie Wikp. w terminie do 30 XI 1978 r.
- poprzez osobowe źródła informacji posiadające dotarcie do członków SKS-u pogłębiać podejrzenia tych osób co do rzekomego faktu współpracy figuranta z MO. Działania te realizować w ścisłym powiązaniu z konkretnymi działaniami oficjalnymi z naszej strony.
Wykonują sukcesywnie: ppor. J[arosław] Ginejko, ppor. M[arian] Pietrzyk, kpt. Z[bigniew] Brożek i por. J[an] Sterpowicz.

5. W stosunku do Stanisława Siekanowicza:
- na bazie rozpoznania figuranta uniemożliwić mu zatrudnienie po ukończeniu studiów we Wrocławiu lub innym ośrodku akademickim w kraju.
Wykona: ppor. J[arosław] Ginejko w terminie uzależnionym od terminu zdania przez figuranta egzaminu dyplomowego.

6. W stosunku do Wiktora Grotowicza, Waldemara Fydrycha, Wojciecha Gruszczyńskiego, Jarosława Brody, Janusza Kokoszy, Jacka Malca, Jerzego Ochmana, Renaty Otolińskiej, Marty Leszczyńskiej, Wiesława Cupały, Ryszarda Bibersztajna, Jana Sobczyka:
-zainspirować przeprowadzenie przez władze uczelni rozmów z wymienionymi.
Wykonają: mjr mgr L[eszek] Niemiec i ppor. J[arosław] Ginejko w terminie do 30 XI 1978 r.
- zainspirować przeprowadzenie rozmów z rodzicami wymienionych przez kierownictwo służbowe lub organizacje partyjne zakładów pracy, w których są zatrudnieni.
Wykonają: ppor. J[arosław] Ginejko, ppor. Z[bigniew] Jakubiak28 i plut. M. Hołówka29 w terminie do 15 XII 1978 r.
- poprzez osobowe źródła informacji oraz kontakty operacyjne i służbowe na uczelni systematycznie inspirować utrzymywanie wysokiego poziomu wymogów przy zaliczeniach i egzaminach oraz ścisłe przestrzeganie dyscypliny formalnej wobec wymienionych.
Wykonują sukcesywnie: mjr mgr L[eszek] Niemiec, kpt. Z[bigniew] Brożek, ppor. J[arosław] Ginejko, por. J[an] Sterpowicz i ppor. Z[bigniew] Jakubiak.
- w przypadku zaistnienia dogodnych sytuacji wobec wymienionych osób stosować różnego rodzaju działania nękające, w tym między innymi sankcje kamo-administracyjne.
Wykonuj ą pracownicy Wydziału III.

7. W stosunku do innych znanych nam oraz ujawnianych w przyszłości mniej aktywnych członków lub sympatyków SKS-u:
- w przypadku stwierdzenia faktów angażowania się do działalności antysocjalistycznej natychmiast inspirować przeprowadzenie rozmów przez władze uczelni z tymi osobami oraz z ich rodzicami przez kierownictwa służbowe lub organizacje partyjne zakładów pracy, w których są zatrudnieni.
Wykonują pracownicy Wydziału III.
- w stosunku do tych osób inspirować również innego rodzaju przeciwdziałania ze strony władz uczelni i aktywu młodzieżowego.
Wykonują z zależności od potrzeb mjr mgr L[eszek] Niemiec, ppor. J[arosław] Ginejko i por. J[an] Sterpowicz.

II. W zakresie skutecznego zwalczania działalności SKS-u oraz przeciwdziałania podejmowanym próbom antysocjalistycznych inicjatyw i działań.

1. Poprzez osobowe źródła tkwiące w środowisku członków SKS-u, [takie] jak: TW ps. „Sylwia", „l 24", „Trzeciak", „Neutrino", „Kula" i „Kot", prowadzić systematyczne głębokie rozpoznanie zamiarów SKS-u, metod prowadzenia antysocjalistycznej działalności, osób zaangażowanych w tę działalność i ich roli.
Wykonują systematycznie: ppor. J[arosław] Ginejko, kpt. Z[bigniew] Brożek, por. J[an] Sterpowicz i ppor. M[arian] Pietrzyk.

2. W celu zapewnienia pogłębienia rozpoznania zamiarów oraz bieżącej działalności osób zaangażowanych w działalność antysocjalistyczną w uzasadnionych przypadkach szeroko stosować technikę operacyjną „PT", „PP", „W" i „B».
Wykonują systematycznie: ppor. J[arosław] Ginejko, por. Z[bigniew] Jakubiak, plut. M. Hołówka.

3. Systematycznie pogłębiać rozpoznanie operacyjne zamiarów i działalności SKS-u oraz dążyć do perspektywicznego zapewnienia możliwości realizowania takiego rozpoznania w przyszłości poprzez:
- typowanie kandydatów i pozyskiwanie osobowych źródeł informacji w gronie osób związanych dotychczas peryferyjnie z działalnością SKS-u lub planujących zaangażowanie się w tę działalność;
- typowanie kandydatów i pozyskiwanie osobowych źródeł informacji w środowiskach, w stosunku do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że SKS podejmie działania zmierzające do rozwinięcia w nich swojej działalności, w środowiskach studentów I roku polonistyki, historii, filozofii i mat[ematyki]-fiz[yki]-chem[ii];
- realizowanie kombinacji operacyjnych zmierzających do wprowadzenia nowo pozyskanych źródeł informacji do grona aktywu SKS-u i umocnienia ich 'pozycji w pozycji' w tym środowisku.
Wykonująsukcesywnie: ppor. J[arosław] Ginejko, por. J[an] Sterpowicz, ppor. Z[bigniew] Jakubiak i plut. M. Hołówka w terminie do 31 I 1979 r.

4. Zastosować „PP" w mieszkaniu J[olanty i] Ajnny] Bujwid.
Wykona ppor. J[arosław] Ginejko w terminie do l III 1979 r.

5. W oparciu o wyprzedzające rozpoznanie zamiarów SKS-u do działań antysocjalistycznych organizować przeciwdziałania zmierzające do uniemożliwienia realizacji tych zamiarów poprzez:
- zalecanie osobowym źródłom informacji tkwiącym w środowisku SKS-u zadań zmierzających do wykazywania wobec nich niecelowości bądź też "rzekomej nieskuteczności podejmowania planowanych negatywnych inicjatyw. Nakłanianie osób mniej aktywnie zaangażowanych w działalność SKS-u do odmowy swego udziału w planowanych akcjach antysocjalistycznych.
Działania te realizować poprzez osobowe źródła informacji w sprzyjających ku temu okolicznościach;
- inspirowanie poprzez osobowe źródła informacji członków SKS-u do podejmowania takich form i metod realizowania działań, które są nam dogodne pod względem wypracowania skutecznych form przeciwdziałania;
- umiejętne utrudnianie lub wręcz uniemożliwianie realizacji konkretnych zamiarów SKS-u przez nasze osobowe źródła informacji;
- wyprzedzające informowanie władz politycznych i administracyjnych o inicjatywach i zamiarach SKS-u w celu zainspirowania przeciwdziałania ze strony tych czynników;
- uniemożliwienie realizacji konkretnych zamiarów i akcji antysocjalistycznych poprzez bezpośrednie działanie ze strony MO lub władz administracyjnych i porządkowych.
Wykonują sukcesywnie pracownicy Wydziału III.

6. Poprzez osobowe źródła informacji tkwiące w środowisku członków SKS-u prowadzić głębokie rozpoznanie operacyjne kontaktów członków SKS-u z innymi grupami anty socjalistycznymi, a szczególnie z TKN i ROPCiO, oraz zamiarów zacieśniania współpracy pomiędzy tymi grupami, w celu wypracowywania skutecznego przeciwdziałania oraz realizowania działań zmierzających do dezintegrowania tych związków.
Wykonują sukcesywnie kpt. Z[bigniew] Brożek, ppor. J[arosław] Ginejko i por. J[an] Sterpowicz we współdziałaniu z pracownikami Sekcji II i III „A" tut[ejszego] Wydziału.

7. W oparciu o operacyjne rozpoznanie zamiarów SKS-u na odcinku realizowania współpracy z TKN i organizowania wykładów tzw. latających uniwersytetów organizować skuteczne przeciwdziałanie tym zamiarom oraz operacyjną kontrolę tej działalności poprzez:
- uniemożliwianie we współdziałaniu z tut[ejszym] Wydziałem IV zamiarów zorganizowania wykładów w pomieszczeniach duszpasterstwa akademickiego i innych instytucji klerykalnych;
- poprzez odpowiednie zainspirowanie przeciwdziałania ze Strony władz politycznych i administracyjnych uniemożliwiać zamiary zorganizowania wykładów w pomieszczeniach różnych instytucji państwowych i organizacji społecznych;
- uniemożliwianie zamiarów zorganizowania wykładów w mieszkaniach prywatnych poprzez wyprzedzające nakłanianie w różny sposób właścicieli wytypowanych mieszkań do odmowy ich udostępniania do tego celu;
- zatrzymywanie wykładowców udających się na planowane wykłady;
- uniemożliwianie odbycia wykładów poprzez ich rozwiązywanie we współdziałaniu z Wydziałem Spraw Wewnętrznych jako zebrań nieformalnych;
- realizowanie działań odstraszających w stosunku do ujawnionych planowanych uczestników wykładów w celu nakłonienia ich do nieuczestniczenia w wykładach, jak np. legitymowanie, rozmowy profilaktyczne itp.;
- umiejętne utrudnianie organizacji wykładów przez odpowiednie zadaniowanie osobowych źródeł informacji tkwiących w środowisku członków SKS-u.
Wykonują sukcesywnie pracownicy Wydziału III we współdziałaniu z tutejszym] Wydziałem IV i władzami administracyjnymi.

8. W oparciu o operacyjne rozpoznanie zamiarów SKS-u na odcinku inspirowania tworzenia się samorządów studenckich, klubów dyskusyjnych itp. organizować skuteczne przeciwdziałania tym zamiarom poprzez:
- wyprzedzające informowanie o tych zamiarach władz politycznych i administracyjnych oraz inspirowanie przeciwdziałania ze strony władz i aktywu młodzieżowego uczelni;
- paraliżowanie planowanych w tym celu przez SKS akcji propagandowych w środowisku studenckim poprzez przejmowanie przeznaczonych do kolportażu materiałów i niedopuszczenie do udziału w tych akcjach poszczególnych członków SKS.
Wykonują sukcesywnie pracownicy Wydziału III.

9. Poprzez osobowe źródła informacji ps. „Trzeciak", „Neutrino", „Kula" i „Sylwia" realizować sukcesywnie rozpoznanie zamiarów tworzenia bazy poligraficznej i sposobów realizacji produkcji materiałów anty socjalistycznych w celu organizowania skutecznego przeciwdziałania i likwidacji istniejącej bazy poligraficznej.
Wykonują sukcesywnie: ppor. J[arosław] Ginejko,por. J[an] Sterpowicz, ppor. M[arian] Pietrzyk.

10. Poprzez osobowe źródła informacji tkwiące w środowisku członków SKS-u, a w szczególności poprzez TW ps. „Sylwia", „Kot", „l 24", „Trzeciak", „Kula" i „Neutrino", prowadzić systematyczne rozpoznanie operacyjne zamiarów organizowania przez SKS kolportażu materiałów antysocjalistycznych:
- ustalanie źródeł pochodzenia, sposobów przewożenia, zasad dystrybucji i miejsc składowania materiałów antysocjalistycznych przeznaczonych do kolportażu;
- ustalanie osób wykorzystywanych do tego celu, ich roli i stopnia zaangażowania;
- ustalanie rodzaju i ilości gromadzonych materiałów antysocjalistycznych;
- ustalanie tzw. bibliotekarzy SKS-u i miejsc przechowywania zbiorów bibliotecznych oraz rozpoznawanie zasad korzystania z tych zbiorów.
Wykonują sukcesywnie: kpt. Z[bigniew] Brożek, ppor. J[arosław] Ginejko, ppor. M[arian] Pietrzyk i por. J[an] Sterpowicz.

11. W oparciu o rozpoznanie operacyjne zamiarów i zasad organizowania przez SKS kolportażu materiałów antysocjalistycznych stosować kombinacje operacyjne zmierzające do uniemożliwienia realizacji tych zamiarów poprzez:
- likwidowanie ustalonych „bibliotek SKS-u" i przejmowanie zgromadzonych w nich pozycji;
- likwidowanie miejsc składowania i przejmowanie zgromadzonych w nich materiałów antysocjalistycznych przeznaczonych do kolportażu;
- przejmowanie materiałów antysocjalistycznych przeznaczonych do kolportażu w trakcie ich przewożenia lub przechowywania;
- uniemożliwianie realizacji zamiarów przeprowadzenia kolportażu poprzez doraźne zatrzymania wyznaczonych do tego celu osób i przejmowanie posiadanych przez nie materiałów antysocjalistycznych;
- stosowanie różnego rodzaju działań paraliżujących i odstraszających w stosunku do osób wyznaczonych przez SKS do przeprowadzenia akcji kolportażowych;
- inspirowanie członków SKS-u przez nasze osobowe źródła informacji do realizowania akcji kolportażowych w sposób ułatwiający nam stosowanie skutecznego przeciwdziałania.
Wykonują sukcesywnie pracownicy Wydziału III we współdziałaniu z innymi jednostkami MO i SB.

12. W celu wypracowywania właściwych metod indywidualnych działań zmierzających do neutralizacji osób angażujących się w działalność antysocjalistyczną zarówno poprzez osobowe źródła informacji, jak i innymi metodami prowadzić systematyczne, możliwie najpełniejsze rozpoznanie operacyjne tych osób z uwzględnieniem:
- stopnia zaangażowania i form prowadzenia działalności antysocjalistycznej;
- motywów, jakimi się kierują w swojej negatywnej działalności;
- danych o rodzinie bliższej i dalszej;
- sytuacji rodzinnej i materialnej;
- sytuacji na uczelni i postępów w nauce.
Wykonują sukcesywnie wyznaczeni pracownicy Wy dziani III.

13. We współdziałaniu z tutejszym Wydziałem IV prowadzić systematyczne przeciwdziałania zmierzające do uniemożliwienia osobom zaangażowanym w działalność antysocjalistyczną realizacji prób wykorzystania do negatywnych działań pomieszczeń kościelnych, duszpasterstwa akademickiego i innych organizacji klerykalnych.
Wykonuje sukcesywnie kierownictwo służbowe wydziału we współdziałaniu z tut[ejszym] Wydziałem IV.

14. W sprzyjających okolicznościach realizować przy wykorzystaniu osobowych źródeł informacji kombinacje operacyjne mające na celu dezintegrowanie środowiska członków SKS-u, wzbudzanie wśród nich wzajemnej niechęci, nieufności itp.
Wykonują pracownicy posiadający na kontakcie osobowe źródła informacji tkwiące w środowisku członków SKS-u.

15. Poprzez osobowe źródła informacji prowadzić systematyczną kontrolę i rozpoznanie operacyjne kontaktów członków SKS-u z innymi grupami anty socjalistycznymi w kraju zmierzające do ustalania zamiarów zacieśniania współpracy i planów podejmowania wspólnych działań. Na bazie rozpoznania operacyjnego tych zamiarów realizować skuteczne przeciwdziałanie.
Wykonują: kierownictwo służbowe i pracownicy Wydziału III we współdziałaniu z innymi jednostkami SB w kraju.

16. W zakresie operacyjnego rozpoznania i przeciwdziałania działalności antysocjalistycznej wykorzystywać na bieżąco możliwości operacyjne Wydziałów: II, III „A", IV i Paszportów oraz pionu MO.

17. Sukcesywnie wykorzystywać do działań operacyjnych możliwości pionu MO tutejszej KW MO oraz poszczególnych komend dzielnicowych.
Współdziałanie w tym zakresie organizuje kierownictwo służbowe Wydziału III.

18. Prowadzić bieżącą analizę gromadzonych w sprawie materiałów i informacji w celu aktualizowania i ewentualnego korygowania naszych działań.
Wykonuje: ppor. J[arosław] Ginejko w porozumieniu z kierownictwem służbowym.


Źródło: AIPN, 0222/701, t. I, k. 66-91
tekst za książką "Kryptonim Wasale" Służba Bezpieczeństwa wobec Studenckich Komitetów Solidarności 1977-1980 aut. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra
skomentuj dokument

  uwagi: (0)