komentarzy: (0)   tekst lub [Rozmiar: 123 bajtów]

Warszawa, dnia 1 październik 1978r.

Informacja operacyjna opracowana przez TW ps. „Return". tajne

Spotkanie czterech SKS-ów w Warszawie.

l. Technika organizacji zjazdu

Zjazd organizowany był z inicjatywy J[acka] Kuronia przez SKS warszawski.

Schemat organizacji:

- Kraków: o zjeździe poinformowany został wyłącznie A[ndrzej] Mietkowski w Warszawie. Mietkowski poinformował mnie, że winien stawić się w czwartek, planując wyłącznie siebie i mnie jako uczestników zjazdu ze strony Krakowa. Już w trakcie pobytu w Warszawie dokooptowaliśmy nowych ludzi do grupy krakowskiej, bardziej reprezentatywnych dla forum krakowskiego SKS-u.

- Wrocław: o zjeździe poinformowany został w Warszawie Mariusz Wilk. W ostatniej chwili wysłał on na zjazd zastępcę: członka samorządu studenckiego II roku fil[ologii] polskiej U[niwersytetu] W[rocławskiego] Renatę Otolińską.

- Gdańsk, Szczecin, Poznań: do tych miast wysłani zostali pojedynczy delegaci warszawskiego SKS-u z informacją o zjeździe.

W Szczecinie delegat Janusz Majewski został przed załatwieniem sprawy zatrzymany na 48 godzin, a następnie usunięty z miasta.

Skład zjazdu

Kraków: A[ndrzej] Mietkowski, A[nna] Podgórczyk, E[wa] Kulik, R[óża] Woźniakowska, E[lżbieta] Krawczyk, [Lesław] Maleszka,

Warszawa: S[tefan] Kawalec, J[an] Cywiński,

Poznań: W. Filipiak,

Wrocław: R[enata] Otolińską,

red[akcja] „Indeksu": L[esław] Maleszka,

Adres: Warszawa, mieszkanie p[aństwa] Perytów, os[iedle] Ursynów.

2. Przebieg zjazdu

l) Zapoznanie się z tekstem gdańskiego SKS-u:

Tekst ten został przyjęty w sporej części z dezaprobatą. Postuluje on zaś m. in.

- w zakresie wystąpień przeciwko relegacjom ze studiów działaczy SKS-u wydanie wspólnego oświadczenia w tej sprawie, obszernie udokumentowanego,

- w zakresie generalnych inicjatyw SKS-u:

1) reorganizację struktur tego ruchu: ma on być apolityczny i społeczny; jego członkowie mogą podejmować inicjatywy polityczne poza ramami SKS-u bez ponoszenia odpowiedzialności przez SKS za ich indywidualne postawy,

2) SKS winien organizować działalność informacyjną, samokształceniową, forum dyskusji politycznej, inicjatywy kulturalne i towarzyskie, obronę represjonowanych,

3) wystąpienie delegata krakowskiego: zgodnie z tezami krakowskimi, dostarczonymi już uprzednio; ponadto referowano pomysł akcji pod Collegium Novum - 2 bm.,

4) wystąpienie delegata wrocławskiego: tu najbardziej istotne były pomysły następujące:

- akcja kampanii przeciwko relegacji M[arka] Adamkiewicza i M[arka] Rosponda; początek - tekst do Kongresu Intelektualistów we Wrocławiu, następnie zmasowana akcja ulotkowa, aż do pikiet na terenie uczelni (druga połowa miesiąca), równocześnie: akcja w sprawie wyroków w procesie Teatru Ósmego Dnia; wykorzystać Międzynarodowy Festiwal Teatru Otwartego; masowy kolportaż ulotek w mieście, może nawet organizacja nieuzgodnionego z władzami spektaklu,

- kolportaż tekstów agitujących dla studentów lat pierwszych,

- samokształcenie w grupach licealistów,

- powrót do działalności samorządów studenckich; walka o ich pełną legalizację przez władze uczelni,

- podjęcie kampanii w sprawie książek zastrzeżonych (całkowicie analogicznej do krakowskich „resów"),

- organizacja Festiwalu Sztuki Niezależnej (pomysł na razie nie jest sprecyzowany).

5) Wystąpienie delegata warszawskiego. Projekt ten był swoiście minimalistyczny i ograniczał się do kontynuacji dotychczasowych prac, tzn.:

- informowanie o wykładach TKN-u,

- prowadzenie biblioteki SKS-u,

- publiczny kolportaż literatury bezdebitowej na uczelniach,

- działalność Klubu Dyskusyjnego,

- ponadto zbiórka pieniędzy dla osób wyrzuconych z akademika za zorganizowanie w nim „stolika SKS-u".

6) Wystąpienie delegata poznańskiego. Zwracało jego uwagę akcentowanie konieczności działań „wielokierunkowych", [a] w szczególności:

- kampania w sprawie Teatru Ósmego Dnia; kolportaż tekstów na ulicach w trakcie Festiwalu Kultury Studenckiej w Poznaniu (II poł[owa] października), może nawet pikiety,

- wydanie wspólnego oświadczenia sześciu SKS-ów na temat relegacji studentów związanych z SKS-em,

- wydanie oświadczenia otwierającego dyskusję na temat zmiany ustawy o szkolnictwie wyższym w Polsce,

- wydanie oświadczenia o kołach naukowych studenckich, uzależnionych od SZSP. Równocześnie na przełomie X/XI br. - Kongres Studenckich Kół Naukowych w Katowicach. Wystąpienie delegata Uniwersytetu] A[dama] Mickiewicza] przeciwko dotychczasowym zasadom funkcjonowania kół naukowych,

- organizowanie sesji naukowej pt. „Ruch kulturalny studentów od roku 1968" - patronat TKN,

- akcja „resów" winna być zdaniem delegata przeprowadzona we wszystkich ośrodkach studenckich w Polsce poza Krakowem. Poznań też przygotowuje się do tej kampanii,

- poparcie i pomoc dla prac TKN-u (wykłady, seminaria),

- wydawanie niezależnego pisma akademickiego, dwutygodnika.

Uzupełnienia

Krawczyk, Maleszka - po przyjeździe do Warszawy zostali skierowani przez A[ndrzeja] Mietkowskiego do mieszkania „Trufla", gdzie przebywali cały czwartek.

Kontakt telefoniczny na Kraków (wuj E[wy] Kulik [telefon] 606--13) ustalił, że Kulik również wybiera się do Warszawy. Przybyła do niej wraz z R[óżą] Woźniakowską. Od Warki obu dziewczynom towarzyszyła E[lżbieta] Krawczyk, która skierowała je na mieszkanie „Trufla".

„Trufel" - Leszek Michalik (?), instruktor (Ćwik) szczepu „Czarna Siedemdziesiątka", wykluczony z pracy w Harcerskiej] S[łużbie] P[olsce] Socjalistycznej] po l V br. (prowokacyjne zachowanie szczepu w trakcie pochodu pierwszomajowego), matka - emerytowany pracownik MSW.

W piątek cała grupa udała się ok. godz. 10.30 na Ursynów (taksówką). Zjazd odbywał się w godz. 11.30-18.00.

2. Zjazd nie podjął żadnej rezolucji ani uchwały. Spowodowane to było m.in.:

- nieobecnością na zjeździe SKS-ów szczecińskiego i gdańskiego (dwu SKS-ów ROPCiO-wskich; grozi to rozłamem w ruchu studenckim),

- odmienności konkretnych planów organizacyjnych i potrzeb każdego z SKS-ów. Kraków forsował wspólny projekt kampanii paszportowej i Federacji SKS-ów w Polsce; wydaje się, że idea ta nie jest jeszcze skrystalizowana w całym opozycyjnym środowisku studenckim.

Postanowiono jedynie organizować regularnie takie kontakty w odstępie 4-6 tygodni.

3. J[acek] Kuroń informował licznych ludzi w Warszawie o odbyciu zjazdu. Informacji tej nie przekazywał za granicę (lub może przekazał w terminie późniejszym) z uwagi na brak dokumentu końcowego.

Kuroń zwracał uwagę L[esława] Maleszki na konieczność opracowania artykułu do „Indeksu" na temat przebiegu dyskusji zjazdowej. Artykuł taki mógłby częściowo przynajmniej zastąpić komunikat końcowy zjazdu, w związku z planami informowania agencji zachodnich.Źródło: AIPN, 0222/701, t. IV, k. 135-138.
tekst za książką "Kryptonim Wasale" Służba Bezpieczeństwa wobec Studenckich Komitetów Solidarności 1977-1980 aut. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra
skomentuj dokument

  uwagi: (0)