komentarzy: (0)   tekst lub [Rozmiar: 123 bajtów]

Warszawa, dnia 22 styczeń 1979r.
Meldunek operacyjny dotyczący działalności SKS, opracowany przez inspektora Wydziału III Departamentu III MSW por. Jana Kurzelę, tajne

Do sprawy kryptonim] „Wasale" uzyskano następujące informacje:

- W dniu 12 I 1979 r. Jerzy Nowacki, członek KSS „KOR", rzecznik poznańskiego SKS-u, spotkał się z Jackiem Kuroniem. W toku rozmowy poruszono kwestię rozprawy rewizyjnej Teatru Ósmego Dnia z Poznania, która ma się odbyć w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie. Nowacki poinformował J[acka] Kuronia, że obrońca oskarżonych radził, by w sprawie teatru powołać instytucję „moralnego poręczyciela". Na jednego z poręczycieli proponuje prof. Jana Kielanowskiego. Jerzy Nowacki poinformował również J[acka] Kuronia, że jest w posiadaniu deklaracji przetłumaczonej z języka francuskiego j[ęzyka] angielskiego, i stanowi ona poparcie dla zespołu Teatru Ósmego Dnia. Deklaracje podpisały teatry z Hiszpanii, Argentyny, Francji, USA, Włoch, Austrii, Finlandii, RFN, Szwecji oraz 16 krytyków teatralnych, twórców indywidualnych i przedstawicieli organizacji studenckich. Treść deklaracji jest następująca:

„W czasie Międzynarodowych Spotkań Teatru i Sztuki Otwartej w Oleśnicy i we Wrocławiu dowiedzieliśmy się o szykanach, ograniczeniach i represjach, których przedmiotem od dwóch lat jest Teatr Ósmego Dnia. Domagamy się wstrzymania akcji represyjnej przeciwko członkom zespołu tego teatru. Żądamy w szczególności anulowania niesprawiedliwych wyroków więzienia i grzywny, które dotykaj ą pięciu aktorów oskarżonych i skazanych w rezultacie prowokacyjnego działania MO. Protestujemy przeciwko próbom wykorzystania niesprawiedliwych wyroków jako pretekstu ograniczenia możliwości pracy i prezentacji zespołowi teatru. Żądamy przywrócenia praw i pełnej godności wypowiedzi artystycznej i uchylenia [zakazu] wyjazdów za granicę, które dotyczą prawie wszystkich członków Teatru Ósmego Dnia".

Nowacki zaznaczył również, że w Krakowie zebrano kilkaset podpisów pod petycją, której tekst jest wprawdzie jego zdaniem nieudolny, ale najważniejsze, że są podpisy. To też powinno pomóc teatrowi.

Termin rozprawy rewizyjnej 17 I 1979 r. godz. 9.30.

- W dniu 171 1979 r. odbyła się wspomniana wyżej rozprawa rewizyjna. Uczestniczyło w niej około 25 osób (łącznie z oskarżonymi). Wśród obecnych na sali rozpraw rozpoznano m.in. J[acka] Kuronia, J[ana] Lityńskiego, W[łodzimierza] Fenrycha, M[arcina] Kęszyckiego, L[echa] Raczaka, T[eresę] Puto. W toku rozprawy nie notowano prowokacyjnych wystąpień. Ogłoszenie wyroku wyznaczono na dzień następny, godz. 13.30. Po zakończeniu rozprawy J[acek] Kuroń zaprosił obecnych do swojego mieszkania. Z kontekstu prowadzonych na korytarzu rozmów wynikało, że celem tego spotkania będzie zredagowanie jednolitego tekstu (przypuszczalnie dot[yczącego] odbywającego się procesu).

- W dniu 9 I 1979 r. odbyło się kolejne zebranie wrocławskiego SKS-u; uczestniczyli w nim m.in. M[arek] Burak, L[eszek] Budrewicz, J[erzy] Ochman, J[acek] Malec, A[ndrzej] Kiełczewski1, J[aromir] Jankowski, C[ezary] Busko, K[azimierz] Sienkiewicz. Celem zebrania było uzgodnienie planów działalności SKS-u na najbliższy okres czasu. Zebranie miało bardzo chaotyczny przebieg. Wyraźnie zauważalne były antagonizmy pomiędzy M[arkiem] Burakiem i L[eszkiem] Budrewiczem. Uzgodniono, że należy podjąć starania o zaktywizowanie działalności SKS-u na historii, pedagogice i psychologii. W tym celu J[acek] Malec po zakończeniu zimowej sesji egzaminacyjnej zorganizował [fragment nieczytelny] spotkań informacyjnych ze studentami tych kierunków. Spotkania mają być organizowane w przerwach pomiędzy wykładami. Figuranci zamierzają również uruchomić po sesji egzaminacyjnej drugi punkt informacyjno-konsultacyjny SKS-u. Mieścić się on ma w kawiarence prawników.

Wydział III we Wrocławiu realizuje przedsięwzięcia zmierzające do udaremnienia zamiarów figurantów.

Aktywista [fragment nieczytelny] SKS-u Waldemar Maj zaangażował się w działalność Rady Mieszkańców D[omu] S[tudenckiego] „Mikrus". Pełni w niej funkcję przewodniczącego Komisji Kultury. Przedstawiony przez niego plan pracy komisji wzbudził wiele dyskusji wśród aktywu SZSP.

W ramach działalności Komisji Kultury Mieszkańców [fragment nieczytelny] (figurant Wydz[iału] III-i KW MO) [fragment nieczytelny].

Prezydium Rady Mieszkańców D[omu] S[tudenckiego] „Mikrus" na specjalnie zwołanym posiedzeniu udzieliło Majowi ustnego ostrzeżenia za niesubordynację i zorganizowanie spotkania pomimo wyraźnego zakazu.



Źródło: AIPN, 0222/701, t. V, k. 36-38.
tekst za książką "Kryptonim Wasale" Służba Bezpieczeństwa wobec Studenckich Komitetów Solidarności 1977-1980 aut. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra
skomentuj dokument

  uwagi: (0)