komentarzy: (0)   tekst lub [Rozmiar: 123 bajtów]

Warszawa, dnia 24 styczeń 1979r.

Meldunek operacyjny dotyczący działalności SKS, opracowany przez inspektora Wydziału III Departamentu III MSW por. Jana Kurzcie, tajne

Do sprawy kryptonim] „Wasale" uzyskano następujące informacje:

- W dniu 21 I 1979 br. Radio Wolna Europa tendencyjnie komentowało przebieg rozprawy rewizyjnej toczącej się w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie w dniach 17 i 18 I 1979 r. w sprawie pięciu członków Teatru Ósmego Dnia z Poznania.

R[adio] W[olna] E[uropa] opublikowało również treść deklaracji mającej na celu ochronę teatru przed represjami władz, podpisaną przez szereg zespołów zagranicznych biorących udział w Festiwalu Teatru Otwartego w Oleśnicy.

- Rzecznicy krakowskiego SKS-u opracowali i powielili w nakładzie 1500 egz. ulotkę w obronie aktorów Teatru Ósmego Dnia. Opracowaniem tekstu i jego powielaniem zajmowali się A[ndrzej] Mietkowski, H[enryk] Karkosza, A[nna] Podgórczyk i J[an] Polkowski. Powielanie tekstu odbyło się na terenie Domu Studenckiego „Żaczek". Inicjatywę tę SKS podjął na sugestię Kuronia. Oświadczenie-ulotka zawiera tendencyjne i kłamliwe informacje dotyczące przyczyn postawienia w stan oskarżenia członków ww. teatru.

- Rzecznicy wrocławskiego SKS-u stosują ostatnio zasady głębszej konspiracji w swoich działaniach, m.in. stosują zasadę utrzymywania w tajemnicy nazwisk nowych członków SKS-u przed szerszym gronem.

Członkowie SKS-u rozważają możliwość nawiązania kontaktów z osobami angażującymi się w przeszłości w działalność antysocjalistyczną w celu wykorzystania ich doświadczenia dla dalszej działalności SKS-u.

- Rzecznicy wrocławskiego SKS-u L[eszek] Budrewicz i M[ariusz] Wilk wydali dwa kolejne biuletyny informacyjne wrocławskiego SKS-u:

Numer pierwszy zawiera:

a) informacje o skreśleniu z listy studentów Uniwersytetu Wrocławskiego dwóch rzeczników wrocławskiego SKS-u: Adamkiewicza i Rosponda;

b) informacje o rocznicach odzyskania niepodległości oraz wydarzeń marcowych i czechosłowackich 1968 r.;

c) informacje o represjach stosowanych przez SB wobec członków wrocławskiego SKS-u;

d) informacje o stanie posiadania biblioteki SKS-u oraz o dyżurach przedstawicieli SKS-u w kawiarence Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego;

e) podziękowanie wszystkim wspierającym finansowo SKS w 1978 r.;

f) apel o treści „Zwracamy się do wszystkich, którzy mogliby wzbogacić naszą bibliotekę, chcieliby pomóc nam w dostępie do powielaczy, kserografów, dysponują papierem, którzy potrafią pisać na maszynie itp. o pomoc". Wykonaniem tych biuletynów zajmowali się bezpośrednio L[eszek] Budrewicz i M[ariusz] Wilk z zachowaniem pełnej tajemnicy miejsca produkcji.

Działania Wydziału III we Wrocławiu koncentrują się wokół ustalenia miejsca produkcji „biuletynów" oraz wypracowania koncepcji ich przejęcia,

- Z ojcem Zofii Chmielewskiej, uczestniczki zebrań wrocławskiego SKS-u w dniach 28 XI 1978 i 11 XII 1978 r., SB we Wrocławiu przeprowadziła rozmowy o charakterze profilaktyczno-ostrzegawczym, mające na celu nakłonienie figurantki do zaniechania działalności. Wobec bardzo pozytywnej postawy ojca Zofii Chmielewskiej zdecydowano się na prowadzenie przy pomocy ojca długofalowych działań neutralizujących.

- Wyrok, jaki zapadł w sprawie Marka Adamkiewicza, oceniany jest w środowisku rzeczników wrocławskiego SKS-u jako bardzo łagodny. Zdaniem figurantów jest to przede wszystkim zasługa adwokata, umiejętnie prowadzącego obronę.

- W dniu 13 I 1979 w godzinach 18.00-22.00 w mieszkaniu Heleny i Ryszarda Trąbskich przy ul. [...] we Wrocławiu odbyło się spotkanie tzw. Klubu Refleksji Obywatelskiej. W spotkaniu uczestniczyło 29 osób reprezentujących grupy anty socjalistyczne z terenu Wrocławia.

SKS reprezentowali L[eszek] Budrewicz, M[ariusz] Wilk, J[aromir] Jankowski, K[rzysztof] Turkowski i J[erzy] Ochman.

Podstawą do dyskusji były materiały przygotowane przez ROPCiO, które otrzymała większość uczestników. Materiały zawierały następujące pozycje:

- Polska powstała, by żyć - wydanie ROPCiO,

- 11 listopada - odezwa do narodu polskiego - wydanie ROPCiO,

- Słowo biskupa polskiego na 60-lecie odzyskania niepodległości Polski - przedruk z „Tygodnika Powszechnego" nr 469,

- Czasopismo „Bratniak" z września i października 1978 r.,

- Komunikat KSS „KOR" z dnia 25 XI 1978 r.,

- Wytrwale budujmy siłę ojczyzny i pomyślność narodu - przemówienie I Sekretarza KC PZPR tow[arzysza] E[dwarda] Gierka wygłoszone na uroczystym posiedzeniu Sejmu w dniu 6 XI 1978 r.

Spotkanie to nie zrobiło większego wrażenia na uczestnikach. Dyskusja była chaotyczna i nie wiązała się tematycznie z przygotowanymi materiałami.

Spośród członków SKS-u w dyskusji głos zabrali: J[aromir] Jankowski i J[erzy] Ochman. Jankowski omówił sprawę konieczności rozwoju samokształcenia studentów, natomiast Ochman ogólnie przedstawił założenia i cele działalności SKS-u. W czasie zebrania nie podjęto ważniejszych inicjatyw. Stwierdzono jedynie potrzebę kontynuacji tego typu spotkań, nie ustalając konkretnych terminów i tematyki zebrań. Wydział III we Wrocławiu wypracowuje koncepcję niedopuszczenia do pełnej konsolidacji antysocjalistycznych grup działających na terenie Wrocławia.

- Sympatyk poznańskiego SK-S-u, Michał Gębka, od listopada nie włącza się czynnie do żadnych działań SK-S-u. Na jego postawę wpłynęła rozmowa, jaką SB przeprowadziła z matką figuranta. M[ichał] Gębka przyrzekł matce, że wycofa się z działalności SKS-u. Mimo tej obietnicy nosi się z zamiarem skupienia wokół siebie grona najbardziej zaufanych osób i prowadzenia działalności anty socjalistycznej w bardziej konspiracyjnej formie.

Wydział III w Poznaniu realizuje czynności operacyjne mające na celu pełną neutralizację figurantaŹródło: AIPN, 0222/701, t. V, k. 39-42.
tekst za książką "Kryptonim Wasale" Służba Bezpieczeństwa wobec Studenckich Komitetów Solidarności 1977-1980 aut. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra
skomentuj dokument

  uwagi: (0)