komentarzy: (0)   tekst lub [Rozmiar: 123 bajtów]

Warszawa, dnia 9 luty 1979r.

Meldunek operacyjny dotyczący działalności SKS, opracowany przez inspektora Wydziału III Departamentu III MSW por. Jana Kurzelę, tajne

Do sprawy krypt[onim] „Wasale" uzyskano następujące informacje:

- W dniu 29 I br. w środowisku Uniwersytetu Wrocławskiego rozkolportowany został biuletyn informacyjny wrocławskiego SKS-u nr 7. Treść biuletynu, oparta na opowiadaniu Sławomira Mrożka, w sposób ośmieszający przedstawia sylwetkę czołowego aktywisty tamtejszego SKS-u Leszka Budrewicza.

- W dniu 31 I br. członkowie wrocławskiego SKS-u podjęli kolportaż wydanego doraźnie oświadczenia, w którym odżegnując się od autorstwa biuletynu nr 7, wskazują na rzekomy fakt kolportowania go przez dwóch pracowników naukowych Uniwersytetu, tj. dr. M[arka] Cetwińskiego i mgr. K[amila] Różewicza. Wymienieni w oświadczeniu pracownicy uniwersytetu, oburzeni tym faktem, podjęli czynności zmierzające do wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych wobec autorów powyższego oświadczenia.

- Podczas rozmowy z Wiktorem Woroszylskim rzecznik wrocławskiego SKS-u Leszek Budrewicz stwierdził, że Wrocław przygotowuje się do wydawania nielegalnego pisma publicystycznego, mającego mieć charakter uzupełnienia do „Biuletynu" wrocławskiego SKS-u. W ramach tego pisma byłyby publikowane wywiady z „przywódcami" robotniczymi, [takimi] jak np. K[azimierz] Świtoń, członkami redakcji „Zapisu" itp. Wstępnie ustalono, że redakcją tego wydawnictwa zajmowałby się Wiktor Grotowicz.

- Siedmiu studentów Politechniki Wrocławskiej, bez zgody władz uczelni wydało miesięcznik pt. „Interim". W jego treści zawarto artykuły o negatywnym wydźwięku politycznym, m.in. nawiązując do spraw studenckich postulowanych przez SKS. Odpowiednie przeciwdziałania realizuje Wydział III we Wrocławiu. - W dniu l II br. na zebraniu aktywu poznańskiego SKS-u uzgodniono, że SKS rozpocznie po przerwie semestralnej nowy cykl wykładów tzw. latającego uniwersytetu. Pierwszy wykład wygłosić ma dr Stanisław Barańczak - figurant sprawy „Gracze".

- Przebywając w Warszawie, Marcin Kęszycki - członek Teatru Ósmego Dnia - sympatyk poznańskiego SKS-u, przywiózł do Poznania egzemplarze petycji w sprawie K[azimierza] Świtonia, przygotowanej przez środowisko warszawskich działaczy antysocjalistycznych.

Teksty petycji przekazał on Stanisławowi Barańczakowi, figurantowi sprawy „Gracze", oraz Jackowi Kubiakowi, figurantowi sprawy „Nonet" - kierującemu z ramienia poznańskiego SKS-u akcją zbierania podpisów pod w[yżej] wymienioną petycją. Akcja zbierania podpisów pod wspomnianą petycją napotyka w środowisku na duże trudności.

- Rzecznicy wrocławskiego SKS-u również kontynuują akcję zbierania podpisów pod petycją w sprawie K[azimierza] Świtonia, tutaj również napotyka ona na duże trudności. Dotychczasowy przebieg akcji oceniany jest bardzo krytycznie przez członków SKS-u, którzy jednocześnie stwierdzają, że nie osiągnęli zamierzonego celu. Negatywnie oceniają fakt braku podpisów osób cieszących się dużym autorytetem, które mogłyby być imiennie przekazane do Warszawy. Członkowie wrocławskiego ROPCiO odmówili złożenia swoich podpisów pod ww. listem, tłumacząc się tym, że ich ruch realizował będzie własne działania w tej sprawie oparte na wytycznych Leszka Moczulskiego.

- W dniu 3 II 1979 r. Radio Wolna Europa nadało audycję poświęconą elementom antysocjalistycznym Trójmiasta. W audycji w sposób tendencyjny, wrogi i prowokacyjny omawiane są sprawy rozwiązywanych przez SB spotkań, na których SKS prowadził zajęcia samokształceniowe z najnowszej historii PRL.

Podstawą do nadania wspomnianej audycji było wydanie oświadczenia przez SKS i ROPCiO na temat rozbijania przez milicję samokształceniowych kółek młodzieży.Źródło: AIPN, 0222/701, t. V, k. 63-65.
tekst za książką "Kryptonim Wasale" Służba Bezpieczeństwa wobec Studenckich Komitetów Solidarności 1977-1980 aut. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra
skomentuj dokument

  uwagi: (0)