komentarzy: (0)   tekst lub [Rozmiar: 123 bajtów]

Warszawa, dnia 12 luty 1979r.

Meldunek operacyjny dotyczący działalności SKS, opracowany przez inspektora Wydziału III Departamentu III MSW por. Jana Kurzelę, tajne

Do sprawy krypt[onim] „Wasale" uzyskano następujące informacje:

- W dniu 2 lutego 1979 r. w godzinach wieczornych w mieszkaniu Krystyny Sławińskiej', pracownicy Ossolineum we Wrocławiu, dwaj studenci zagraniczni (jeden studiuje we Wrocławiu, drugi jest członkiem JUSO2 - Młodzieżowego Związku SPD w RFN) spotkali się z aktywnymi członkami wrocławskiego SKS-u: L[eszkiem] Budrewiczem, M[ariuszem] Wilkiem i K[rzysztofem] Turkowskim. Aktualnie Wydział III we Wrocławiu realizuje przedsięwzięcia zmierzające do ustalenia bliższych danych dotyczących ww. studentów oraz treści prowadzonych rozmów.

- Kolejny numer „Biuletynu Informacyjnego" wrocławskiego SKS-u, którego druk planuje się w dniu 10 II br., zawierać ma m.in. informacje o terminie rozpoczęcia działalności samokształceniowej tzw. Seminarium Historycznego, w ramach którego niektóre zajęcia prowadzić ma Jacek Malec.

- W gronie członków wrocławskiego SKS-u duże poruszenie wywołał fakt przeprowadzenia rozmów ostrzegawczych z L[eszkiem] Budrewiczem i R[omanem] Kołakowskim przez dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, w trakcie których dziekan ostrzegł w[yżej] wymienionych przed konsekwencjami dyscyplinarnymi w przypadku kontynuowania antysocjalistycznej działalności na terenie uczelni.

- Jerzy Nowacki - rzecznik poznańskiego SKS-u, członek KSS „KOR" -w dniu 12 I 1979 r. uczestniczył w spotkaniu ze szwedzkim działaczem Stenem Johannsonem3. Ze spotkania tego zdał szeroką relację Stanisławowi Barańczakowi - również członkowi KSS „KOR". Z jego wypowiedzi wynikało, że gość ze Szwecji odbył w W[arsza]wie około 50 spotkań z przedstawicielami różnych środowisk. W czasie spotkania z członkami KSS „KOR" omawiano m.in. sprawę przyjęcia KSS „KOR" do międzynarodówki socjaldemokratycznej Brandta, potrzebę nadania światowego rozgłosu sprawie K[azimierza] Świtonia oraz zorganizowanie stałych kontaktów oficjalnych pomiędzy KSS „KOR" a organizacjami socjaldemokratycznymi za granicą. Według Nowackiego S [ten] Johannson nie miał żadnego rozeznania sytuacji działających w Polsce grup antysocjalistycznych. Wyjaśnień na ten temat udzielał Jacek Kuroń. Odnośnie sytuacji w KSS „KOR" stwierdził, że nie osiągnięto zgodności w sprawie stypendiów dla TKN oraz w sprawie leków.

Odnośnie stypendiów nie przyjęto regulaminu Lipskiego jako mało konkretnego. W sprawie leków doszło do ostrej wymiany zdań między Kuroniem, Michnikiem a Onyszkiewiczem, Śreniowskim i Lityńskim. Onyszkiewicz, Śreniowski i Lityński uważali, iż akcję należy kontynuować, natomiast Kuroń i Michnik byli bardziej powściągliwi w dalszej realizacji tego zamierzenia.

- W mieszkaniu Bronisława Wildsteina odbyło się zebranie krakowskiego SKS-u z udziałem 7 osób. Na zebraniu tym B[ronisław] Wildstein przekazał zalecenia J[acka] Kuronia postulujące, aby krakowski SKS zorganizował zbieranie podpisów pod tekstem petycji w sprawie uwolnienia K[azimierza] Świtania. W dniu 31 I 1979 r. uzyskano informację, że krakowski SKS powielił w kilkunastu egzemplarzach tekst petycji skierowanej do Sejmu PRL w sprawie uwolnienia K[azimierza] Świtania i rozdał go swoim sympatykom. Aktualnie trwa zbiórka podpisów pod powyższą petycją.

- W dniu 31 I 1979 r. do Prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie wpłynęło zażalenie aktywnego działacza krakowskiego SKS-u Józefa Barana w sprawie napaści dokonanej na jego osobę przez funkcjonariuszy SB.

W zażaleniu Baran żąda wszczęcia postępowania karnego p[rzeciw]ko sprawcom opisanego w zażaleniu p[rzestęps]twa. Zażalenie zostało napisane przez Lesława Maleszkę pod dyktando Józefa Barana z uwagi na unieruchomienie ręki.Źródło: AIPN, 0222/701, t. V, k. 60-62.
tekst za książką "Kryptonim Wasale" Służba Bezpieczeństwa wobec Studenckich Komitetów Solidarności 1977-1980 aut. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra
skomentuj dokument

  uwagi: (0)