komentarzy: (0)   tekst lub [Rozmiar: 123 bajtów]

Warszawa, dnia 21 luty 1979r.

Meldunek operacyjny dotyczący działalności SKS, opracowany przez inspektora Wydziału III Departamentu III MSW por. Jana Kurzelę, tajne

Do sprawy krypt[onim] „Wasale" uzyskano następujące informacje:

- W dniu 22 II 1979 r. w mieszkaniu rzecznika poznańskiego SKS-u odbędzie się pierwszy z cyklu wykładów tzw. latającego uniwersytetu pt. „Ideowe oblicze polskiego kina". Wykład prowadzić ma dr Wemer z Warszawy. Wykład ten będzie zabezpieczony operacyjnie.

- Maria Przystanowicz - rzecznik poznańskiego SKS-u - w dalszym ciągu aktywizuje swą antysocjalistyczną działalność. Uczestniczy w wykładach „latającego uniwersytetu", bierze czynny udział w dyskusjach - wykazując wrogą postawę, uczestniczy w układaniu oświadczeń itp. sygnowanych przez poznański SKS.

- Wykonane przez Wydział III we Wrocławiu czynności operacyjne wykazały, że osobami najbardziej zaangażowanymi w wydawanie miesięcznika „Interim" byli studenci Politechniki Wrocławskiej Sławomir Najnigier i Zbigniew Hajłasz. Zarówno Zb[igniew] Hajłasz, jak i Sł[awomir] Najnigier utrzymują kontakty z rzecznikami wrocławskiego SKS-u Leszkiem Budrewiczem i Mariuszem Wilkiem.

Przeprowadzone rozmowy ostrzegawcze przez władze Politechniki Wrocławskiej z w[yżej] wymienionymi przyniosły pożądany skutek. Zobowiązali się oni do zaniechania wydawania tego nielegalnego pisma. Niemniej w rozmowie z przedstawicielami uczelni prezentowali skrajnie negatywne poglądy.

- Rzecznicy wrocławskiego SKS-u zamierzają rozkolportować w środowisku naukowym i studenckim uczelni wrocławskich list w sprawie rzekomego szykanowania przez władze uczelniane osób zaangażowanych w działalność SKS-u. W liście tym m.in. zawarte mają być informacje dotyczące postępowania dyscyplinarnego wszczętego przez władze uczelni wobec członków SKS-u, którzy sygnowali oświadczenie z dnia 29 I 1979 r., pomawiając pracowników naukowych Uniwersytetu o kolportaż fałszywego „Biuletynu Akademickiego" nr 7. Treść listu Mariusz Wilk konsultował z Jackiem Kuroniem.

- Wezwani do rzecznika dyscyplinarnego rzecznicy wrocławskiego SKS-u, sygnatariusze oświadczenia z dnia 29 I br. w rozmowie potwierdzili, że są sygnatariuszami wspomnianego oświadczenia, zdecydowanie jednak odmówili potwierdzenia tego na piśmie. Jerzy Ochman w sposób lekceważący zachowywał się wobec rzecznika Komisji Dyscyplinarnej.

Mgr Kamil Różewicz zwrócił się pisemnie do rektora Uniwersytetu Wrocławskiego o spowodowanie nakłonienia członków SKS-u do odwołania oświadczenia pomawiającego go o kolportaż biuletynu SKS-u.

- Marek Burak, rzecznik wrocławskiego SKS-u, wśród studentów swojego roku wypowiadał się na temat przyczyn eksplozji w gmachu PKO w Warszawie4. Wyrażał on pogląd, że wybuch był wynikiem działania polskich terrorystów. Nadmienił, że fakt ten władze wykorzystają do podjęcia ostrzejszej polityki wobec krajowej opozycji, że rozprawią się z SKS-em i innymi grupami antysocjalistycznymi.

- W dniu 5 II br. o godz. 3.45 w Katowicach został zatrzymany i osadzony w areszcie na 48 godzin Roland Kruk - działacz warszawskiego SKS-u. Wymieniony wykonał na murach pięciu budynków przy użyciu lakieru samochodowego napis: „Uwolnić Świtonia - KOR". Za powyższe został ukarany mandatem w wysokości 100 zł.Źródło: AIPN, 0222/701, t. V, k. 68-70.
tekst za książką "Kryptonim Wasale" Służba Bezpieczeństwa wobec Studenckich Komitetów Solidarności 1977-1980 aut. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra
skomentuj dokument

  uwagi: (0)