komentarzy: (0)   tekst lub [Rozmiar: 123 bajtów]

Warszawa, dnia 27 luty 1979r.

Meldunek operacyjny dotyczący działalności SKS, opracowany przez inspektora Wydziału IIl Departamentu III MSW por. Jana Kurzelę, tajne

Do sprawy kryptonim] „Wasale" uzyskano następujące informacje:

- Jedną z osób angażujących się w działalność poznańskiego SKS-u jest Marzena Witowska, studentka filologii polskiej Uniwersytetu im. A[dama] Mickiewicza w Poznaniu. Wymieniona m.in. uzgadniała z Andrzejem Wemerem z Warszawy termin kolejnego wykładu TKN.

- W dniu 14 II br. w mieszkaniu Jacka Kubiaka - rzecznika poznańskiego SKS-u - odbył się kolejny wykład tzw. latającego uniwersytetu. Uczestniczyło w nim 29 osób. Na temat poezji Czesława Miłosza mówił Ryszard Krynicki - poeta, figurant Wydziału III KW MO w Poznaniu. Według opinii słuchaczy - mimo ciekawego tematu - Krynicki nie potrafił zainteresować słuchaczy swoim wykładem. Próby wywołania dyskusji po wykładzie też nie dały spodziewanych rezultatów. Większość słuchaczy rozczarowana była brakiem w wykładzie dygresji politycznych.

- Jerzy Nowacki - rzecznik poznańskiego SKS-u, członek KSS „KOR" odbywający aktualnie służbę wojskową w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu — utrzymuje kontakty z rzecznikami tamtejszego SKS-u, m.in. z L[eszkiem] Budrewiczem, M[ariuszem] Wilkiem, W[iktorem] Grotowiczem, J[anem] Sobczykiem. Wymienieni w trakcie odwiedzin informują Nowackiego o działalności wrocławskiego SKS-u i innych grup antysocjalistycznych w kraju. Z kolei J[erzy] Nowacki informuje swoich rozmówców o atmosferze i sytuacji panującej wśród słuchaczy i kadry W[yższej] S[zkoły] 0[ficerskiej] W[ojsk] Z[mechanizowanych].

O kontaktach Nowackiego z członkami wrocławskiego SKS-u powiadomiono Oddział WSW we Wrocławiu.

- W dniach 17-18 bm, przebywał we Wrocławiu Andrzej Mietkowski, rzecznik krakowskiego SKS-u. W czasie tego pobytu kontaktował się z L[eszkiem] Budrewiczem, M[ariuszem] Wilkiem, W[iktorem] Grotowiczem, J[anem] Sobczykiem, D[anutą] Stołeckąi R[enatą] Otolińską - rzecznikami wrocławskiego SKS-u. Omawiano sprawy dotyczące działalności SKS-ów w Krakowie i Wrocławiu.

- W dniu 16 II 1979 r. członkowie wrocławskiego SKS-u rozpoczęli akcję kolportażu wśród kadry naukowej uczelni wrocławskich kolejnych materiałów antysocjalistycznych, tj.:

- Listu-odezwy zatytułowanego „Do profesorów wyższych uczelni w Polsce”, sygnowanego przez Komisję Programową TKN;

- 12-stronicowej broszury zatytułowanej Towarzystwo Kursów Naukowych informującej o celach, zadaniach i bieżącej działalności TKN-u.

Materiały te wydrukowane zostały w Warszawie, a przywieźli je do Wrocławia L[eszek] Budrewicz i M[ariusz] Wilk. Wydział III we Wrocławiu w porozumieniu z władzami administracyjnymi i politycznymi realizuje działania zmierzające do przejęcia materiałów i sparaliżowania kolejnej inicjatywy antysocjalistycznych grup Wrocławia.Źródło: AIPN, 0222/701, t. V, k. 77-79.
tekst za książką "Kryptonim Wasale" Służba Bezpieczeństwa wobec Studenckich Komitetów Solidarności 1977-1980 aut. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra
skomentuj dokument

  uwagi: (0)