komentarzy: (0)   tekst lub [Rozmiar: 123 bajtów]

Warszawa, dnia 28 luty 1979r.

Meldunek operacyjny dotyczący działalności SKS, opracowany przez inspektora Wydziału III Departamentu III MSW por. Jana Kurzelę, tajne

W sprawie krypt[onim] „Wasale" uzyskano następujące informacje:

- W dniu 15 II 1979 r. w mieszkaniu Tadeusza Szczudłowskiego odbyło się spotkanie działaczy gdańskiego SKS-u i ROPCiO. W czasie spotkania omawiano sprawy powołania tzw. grupy ds. kolportażu. W jej skład mają wejść: Wiesław Słomiński, Andrzej Słomiński, Dariusz Kobzdej, Leszek Binkiewicz i Janusz Lendzioszek.

- W dniu 16 II 1979 r. w Krakowie odbył się wieczór autorski A[ndrzeja] Kijowskiego w ramach tzw. l[atającego] u[niwersytetu]. W trakcie spotkania Bogusław Sonik rozkolportował nielegalne pismo pt. „Robotnik" nr 26 w ilości kilkudziesięciu egzemplarzy.

- Krakowski SKS w dalszym ciągu zbiera podpisy pod petycją w sprawie uwolnienia K[azimierza] Świtonia.

- Krakowski SKS wydał nowe nielegalne pismo pt. „Merkuriusz krakowski i światowy". Wykonane jest ono na powielaczu białkowym i zawiera 16 stron formatu A-5. Powielaniem tego pisma zajmował się Andrzej Mietkowski. Inicjatorem i redaktorami mają być Robert Kaczmarek, A[gnieszka] Gramatyka, Lena Migała (żona R[oberta] Kaczmarka).

- W dniu 11 XII 1978 r. w Krakowie przy ul. Rzeszowskiej odbyło się zebranie grupy studentów uczelni krakowskich, które prowadził Cyran Tadeusz. W czasie tego spotkania utworzono nową grupę antysocjalistyczną pod nazwą „Język". W spotkaniu uczestniczyło około 15 osób, w większości studentów Wydziału Prawa i Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu] Jagiellońskiego].

W wyniku podjętych przez Wydział III w Krakowie działań operacyjnych ustalono, że grupa „Język" zakłada działalność zbliżoną do działalności KOR-u i SKS-u, z tym że ma być to organizacja bardziej stanowcza, Jeden z jej członków stwierdził, że KOR i SKS nie przejawiają aktywnej działalności i często „idą na kompromis" z rządem. Grupa ta ma początkowo działać na terenie Krakowa, a w przyszłości rozwinąć działalność na cały kraj. Finansować ją będzie KOR. Grupa „Język" zakłada wydanie własnego czasopisma pod tym samym tytułem jak nazwa. Dotychczas ustalono, że w skład grupy wchodzą: Bober Ryszard, Pilch Bogdan, student IV roku Wydziału Elektronicznego A[kademii] G[ómiczo-] H[utniczej], Baranowski Zdzisław, student II roku prawa U[niwersytetu] J[agiellońskiego].

W dniu 10 I 1979 r. grupa „Język" miała kolportować na terenie U[niwersytetu] J[agiellońskiego] ulotki wyprodukowane w niewielkiej ilości na maszynie do pisania. Ulotka zatytułowana była Język donosi z datą 20 XII 1978 r. i podpisana „Budka". Dotyczyła narady państw stron Układu Warszawskiego w listopadzie 1978 r. w Moskwie.

W związku z powyższym zagrożeniem Wydział III w Krakowie założył sprawę operacyjnego sprawdzenia krypt[onim] „Język", w ramach której planuje rozpoznanie składu osobowego grupy, programu i celu działania, kontaktów na terenie uczelni oraz zneutralizowanie antysocjalistycznej działalności powyższej grupy.Źródło: AIPN, 0222/701, t. V, k. 60-61.
tekst za książką "Kryptonim Wasale" Służba Bezpieczeństwa wobec Studenckich Komitetów Solidarności 1977-1980 aut. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra
skomentuj dokument

  uwagi: (0)