komentarzy: (0)   tekst lub [Rozmiar: 123 bajtów]

Warszawa, dnia 9 marzec 1979r.

Meldunek operacyjny dotyczący działalności SKS, opracowany przez inspektora Wydziału III Departamentu III MSW por. Jana Kurzelę, tajne

Do sprawy krypt[onim] „Wasale" uzyskano następujące informacje:

- W dniu 1 marca br. rzecznicy poznańskiego SKS-u Jacek Kubiak i Maria Przystanowicz wykonali na powielaczu 500 ulotek zatytułowanych Apel do społeczeństwa Górnego Śląska, podpisany w imieniu KSS „KOR" przez prof. Edwarda Lipińskiego. Ulotki te miały być przetransportowane do Katowic, jednakże z braku pieniędzy J[acek] Kubiak nie znalazł kuriera. Ulotek do chwili obecnej nie odzyskano.

- W dniu 28 II br. w mieszkaniu Danuty Stołeckiej, aktywistki wrocławskiego SKS-u, odbyło się spotkanie z poetą poznańskim Ryszardom Krynickim. Obecnych było około 35 osób, w tym cały aktyw SKS-u. Krynicki ograniczył się do zaprezentowania swojej twórczości literackiej wydanej zarówno w kraju, jak i za granicą. W dyskusji poza sprawami czysto literackimi nie ustosunkowywał się do innych pytań, np. dotyczących nielegalnych wydawnictw pod nazwą „Zapis" i „Nowa".

- W dniu 20 II br. w Opolu przebywał Jerzy Ochman, rzecznik wrocławskiego SKS-u. Celem jego wizyty w Opolu było m.in. uzgodnienie sprawy założenia biblioteki SKS-u na terenie Opola oraz uzyskanie taśm magnetofonowych przeznaczonych do nagrania wykładów TKN-u. Udzielał on również osobom z Opola informacji na temat bieżącej działalności SKS-u. Informował on również swoich rozmówców, że w tym roku przebywał na zimowisku w Szczyrku zorganizowanym przez n[iez]n[anego] księdza. Jak stwierdził, prowadził tam wykład na temat „Co to jest KOR i na czym on polega”.

- Pod listem-apelem w sprawie Kazimierza Świtania do dnia 2 marca br. złożyło podpisy około 260 osób z terenu Wrocławia, w tym (poza osobami, które podano w poprzednim meldunku) prof. prof. St[anisław] Hartman, Mirosława] Chamiec, R[oman] Duda, doc. B[olesław] Gleichgewicht i mgr Bartoszewicz. W akcji zbierania podpisów zaangażowani są m.in. Michał Wodziński i Sławomir Najnigier - studenci Politechniki Wrocławskiej.

- Leszek Budrewicz w rozmowie z J[ackiem] Kuroniem stwierdził, że kilka osób zadeklarowało chęć udziału w protestacyjnej głodówce, jeśliby taka miała dojść do skutku.

- Jacek Zakrzewski - rzecznik szczecińskiego SKS-u - w dniu 26 II br, uczestniczył w spotkaniu ze St[efanem] Kisielewskim - byłym posłem na Sejm i działaczem politycznym, które odbyło się w pomieszczeniach duszpasterstwa akademickiego przy ul. Pocztowej w Szczecinie.

- Wydział III w Krakowie realizuje kombinację operacyjną polegającą na rozpowszechnianiu przez SZSP w środowisku studenckim tekstu kompromitującego Studencki Komitet Solidarności oraz jego czołowych przedstawicieli. Tekst ten zostanie zafirmowany nazwiskiem i imieniem TW ps. „Kazimierz", który aktualnie kończy studia i zamierza podjąć pracę w organach SB.

Szczegóły związane z przygotowaniem tekstu i jego kolportażem uzgodniono z W[ydziałem] III D[epartamentu] III MSW oraz Komitetem Wojewódzkim PZPR w Krakowie. Tekst ten ma się ukazać w nieregularnie ukazującym się piśmie SZSP Kraków.

- Krakowski SKS kolportuje aktualnie pisma pt. „Sygnał". W piśmie tym znajduje się m.in. artykuł Jerzego Budynia6 pt. Dotyczy nie tylko mieszkańców D[omu] S[tudenckiego] „Żaczek". W artykule J[erzy] Budyń podważa m.in. prawdziwość wyników do Rady Samorządu D[omu] S[tudenckiego] „Żaczek" i postuluje powołanie niezależnych samorządów studenckich, które byłyby - jego zdaniem - rzeczywistymi reprezentantami środowiska studenckiego. W piśmie tym znajduje się również artykuł B[ronisława] Wildsteina kreślący wizję niezależnych ruchów, które w przyszłości doprowadzą do zmiany władzy.

- Rzecznik krakowskiego SKS-u Liliana Batko przyjęta została jako członek-uczestnik do Klubu Inteligencji Katolickiej.

- W dniu 28 lutego br. rzecznicy krakowskiego SKS-u B[ronisław] Wildstein i M[ariusz] Roefler zatrzymani zostali przez MO. W wyniku przeszukania u B[ronisława] Wildsteina znaleziono i zakwestionowano 9 egzemplarzy pisma SKS-u pt. „Sygnał". W celu uniemożliwienia w[yżej] wymienionym przyjazdu do Katowic na proces K[azimierza] Świtonia zatrzymano ich w areszcie na okres 48 godz.

- Jacek Kuroń i Halina Mikołajska czynią naciski na krakowski SKS, by przesłano im wszystkie materiały związane ze swoją działalnością oraz zdjęcia i notatki wykonane w czasie zajść juwenaliowych w maju 1977 r. Materiały te J[acek] Kuroń zamierza przesłać do Londynu na organizowaną tam wystawę pt. „Fasada i Pyły".

- W dniu 27 II br. w mieszkaniu Bronisława Wildsteina odbyło się zebranie rzeczników krakowskiego SKS-u. W trakcie zebrania ustalono, że na proces K[azimierza] Świtonia do Katowic uda[dzą] się m.in. Grzegorz Małkiewicz oraz Anna Podgórczyk.

Ustalono również, że B[ronisław] Wildstein opracuje tekst w sprawie polityki paszportowej prowadzonej przez władze uczelni.Źródło: AIPN, 0222/701, t. V, k. 93-96.
tekst za książką "Kryptonim Wasale" Służba Bezpieczeństwa wobec Studenckich Komitetów Solidarności 1977-1980 aut. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra
skomentuj dokument

  uwagi: (0)