komentarzy: (0)   tekst lub [Rozmiar: 123 bajtów]

Warszawa, dnia 11 kwiecień 1979r.

Meldunek operacyjny dotyczący działalności SKS, opracowany przez inspektora Wydziału III Departamentu III MSW por. Jana Kurzelę, tajne

W sprawie krypt[onim] „Wasale" uzyskano następujące informacje:

- Wojciech Sikora, współpracownik krakowskiego SKS-u, kolportuje ulotki dotyczące] wydarzeń, jakie miały miejsce w dniu 21 III 1979 r. w mieszkaniu Jacka Kuronia. Ulotki te były kolportowane w ilości ok. 100 egz. na Uniwersytecie] Jagiellońskim]. Wykonać je miała grupa poligraficzna Grzegorza Małkiewicza oraz grupa Andrzeja Mietkowskiego. Wydział III KW MO w Krakowie podjął działania mające na celu przejęcie ulotek i niedopuszczenie do dalszego kolportażu.

- Krakowski SKS podjął drukowanie 5 numeru nielegalnego pisma „Indeks".

W dniu 25 III br. Wydział III w Krakowie na. podstawie uzyskanej informacji spowodował przeprowadzenie przeszukania w mieszkaniu Henryka Karkoszy - współpracownika SKS-u, w wyniku którego zakwestionowano:

- 6 szt. ramek do powielania metodą sitodruku,

- 24 strony fascymili [sic!] „Indeksu",

- 1 wałek do powielacza,

- 24 klatki błony filmowej z naświetlonym tekstem „Indeksu",

- 2 słoiki farby drukarskiej,

- 6 paczek po 1300 kart tekstu z zadrukowanym „Indeksem",

- 8 ryz papieru maszynowego,

- urządzenie fotograficzne do wykonywania matryc,

- szereg nielegalnych opracowań i wydawnictw.

W trakcie dotychczasowych czynności, jakie prowadzi rzecznik dyscypliny Uniwersytetu Wrocławskiego wobec 4 członków SKS-u (M[ariusza] Wilka, W[iktora] Grotowicza, R[enaty] Otolińskiej i J[acka] Malca), doprowadzono do przyznania się wymienionych wyżej osób do autorstwa oświadczenia pomawiającego pracowników naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego o kolportaż „Biuletynu" nr 7. Rzecznik dyscypliny aktualnie będzie występował z wnioskiem o relegowanie w[yżej] wymienionych z uczelni. Władze uczelni przewidują możliwość ukarania ich naganami z ostrzeżeniem w przypadku okazania przez nich pełnej skruchy i publicznego przeproszenia zniesławionych naukowców. Przewidywana jest również możliwość poręczenia przez SZSP za któregoś z obwinionych. W przypadku przyjęcia przez obwinionych postaw negatywnych, aroganckich, władze przewidują relegowanie ich z uczelni.

Rozpoczęcie rozprawy dyscyplinarnej planowane jest w terminie 14 IV 1979 r.

Renata Otolińska - rzecznik wrocławskiego SKS-u - złożyła rektorowi Uniwersytetu Wrocławskiego podanie z prośbą o wypłacenie jej nagrody rektorskiej za osiągnięte wyniki w nauce. Wypłacenie nagrody wstrzymano ww. z uwagi na toczące się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne. Fakt ten stara się wykorzystać Leszek Budrewicz, inspirując środowisko studenckie Uniwersytetu do wystąpienia w obronie R[enaty] Otolińskiej. Opracowany został tekst zapytania do rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, w którym studenci II roku filologii polskiej pytają o powód wstrzymania Stypendium i nagrody rektorskiej R[enaty] Otolińskiej. W tekście zwracają uwagę, że decyzje te podjęto bez zbadania sytuacji materialnej Otolińskiej. W dniu 2 i 3 IV br. zbierano podpisy pod ww. tekstem, ma być on doręczony rektorowi Uniwersytetu Wrocławskiego.Źródło: AIPN, 0222/701, t. V, k. 136-138.
tekst za książką "Kryptonim Wasale" Służba Bezpieczeństwa wobec Studenckich Komitetów Solidarności 1977-1980 aut. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra
skomentuj dokument

  uwagi: (0)