komentarzy: (0)   tekst lub [Rozmiar: 123 bajtów]

Warszawa, dnia 18 kwiecień 1979r.

Meldunek operacyjny dotyczący działalności SKS, opracowany przez inspektora Wydziału III Departamentu III MSW por. Jana Kurzelę, tajne

- Działacz warszawskiego SKS-u Waldemar Maj z Teodorem Klincewiczem i Krzysztofem Gajewskim (studenci Politechniki] Warszawskiej]) zredagowali i wykonali kolejny numer pisma pt. „100 razy głową w mur - po raz czwarty". W piśmie opisane są przygotowania W[aldemara] Maja do spotkania z redaktorem Stefanem Kisielewskim i innymi osobami zaangażowanymi we wrogą działalność. Zamieszczony jest także życiorys S[tefana] Kisielewskiego oraz wywiad przeprowadzony przez T[eodora] Klincewicza z Kazimierzem Wójcickim charakteryzujący działalność ZSP na Wydziale Matematyki Uniwersytetu] Warszawskiego] w latach 1968-1972.

W dniu 10 IV 1979 r. 2 egz. pisma zostały wywieszone w holu głównym D[omu] S[tudenckiego] „Mikrus".

- W dniu 10 IV 1979 r. w mieszkaniu Danuty Stołeckiej odbyło się kolejne zebranie wrocławskiego SKS-u. Uczestniczyli w nim m.in. L[eszek] Budrewicz, R[enata] Otolińska, W[iktor] Grotowicz, S[ławomir] Najnigier, J[acek] Malec, J[erzy] Ochman, E[lżbieta] Tarka, D[anuta] Stołecka oraz po trzech N.N. studentów z Akademii Ekonomicznej, Politechniki Wrocławskiej, etnografii U[niwersytetu] W[rocławskiego]. Omawiano następujące sprawy:

- zebrania organizacyjne SKS-u odbywać się będą w każdy pierwszy wtorek miesiąca,

- figuranci zamierzają wystosować list otwarty do Polskiej Federacji Jazzowej w sprawie rzekomo bezpodstawnych działań MO wobec uczestników opuszczających miejsca imprez,

- złożono podpisy pod życzeniami świątecznymi skierowanymi do około 40 osób w kraju i za granicą, znanych z anty socjalistycznej działalności,

- zaproponowano rozdział funkcji w SKS-ie, jednakże propozycja została odrzucona. Uzgodniono, że tak jak dotychczas decyzje winny podejmować osoby z najbliższego otoczenia Budrewicza, jako najodważniejsze i nieobawiające się represji,

- na jednym z najbliższych zebrań Budrewicz przedstawi „swojego następcę", ponieważ w tym roku kończy studia,

- w dniu 19 bm. odbędzie się spotkanie z Wiktorem Woroszylskim, a w dniu 20 bm. z Dymnym,

- L[eszek] Budrewicz wspomniał o zamiarze wydawania przez SKS nowego pisma o nazwie „Przełom". Chcą w tej sprawie zwrócić się o korektę do któregoś z pracowników naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Chcą też w tej sprawie uzyskać pomoc KSS „KOR".

- W dniu 10 kwietnia br. w kilku punktach Krakowa działacze SKS-u dokonali kolportażu Apelu do społeczeństwa KSS „KOR". W kolportażu udział brali: B[ronisław] Wildstein, W[ojciech] Sikora, A[nna] Krajewska, R[óża] Woźniakowska oraz Marcin Mańkowski - student V roku biologii U[niwersytetu] J[agiellońskiego]. W sumie wym[ienieni] rozkolportowali kilkaset egzemplarzy apelu.

- W dniu 10 kwietnia br. w mieszkaniu B[ronisława] Wildsteina odbyło się kolejne spotkanie krakowskiego SKS-u z udziałem: B[ronisława] Wildsteina, I[wony] Galińskiej, R[óży] Woźniakowskiej, A[ndrzeja] Mietkowski[ego], M[arcina] Mańkowski [ego], Zbigniew[a] i Danut[y] Skóry, E[lżbiety] Krawczyk, K. Badyl[a] oraz N.N. Agnieszki i Wojtka.

W trakcie zebrania ustalono, że?

- kolportaż Apelu do społeczeństwa był udaną akcją SKS-u;

- przeszukanie u E[lżbiety] Krawczyk było odwetem za dokonany kolportaż;

- powołanie „Wolnych Związków Zawodowych" w Krakowie zostanie poparte przez SKS, ale bez udziału w nich ROPCiO, a szczególnie Gąsiorowskiego;

- po świętach SKS planuje rozpocząć akcję paszportową. Tekst oświadczenia w tej sprawie ma opracować redakcja „Sygnału". Powielaniem ma się zająć grupa A[ndrzeja] Mietkowskiego. Nakład wynosić ma 3 tyś. egz. Kolportaż odbywać się ma w środowiskach miasta Krakowa.Źródło: AIPN, 0222/701, t. V, k. 145-147.
tekst za książką "Kryptonim Wasale" Służba Bezpieczeństwa wobec Studenckich Komitetów Solidarności 1977-1980 aut. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra
skomentuj dokument

  uwagi: (0)