komentarzy: (0)   tekst lub [Rozmiar: 123 bajtów]

Warszawa, dnia 30 maj 1979r.

Meldunek operacyjny dotyczący działalności SKS, opracowany przez inspektora Wydziału III Departamentu III MSW por. Jana Kurzelę, tajne

W sprawie krypt[onim] „Wasale" uzyskano następujące informacje dotyczące inicjatyw SKS-ów w związku z przyjazdem do Polski papieża Jana Pawła II:

- W dniu 15 marca 1979 r. na zebraniu krakowskiego SKS-u, w którym uczestniczył Seweryn Blumsztajn", zaproponował on, aby SKS przygotował duże ilości transparentów w języku polskim i angielskim z hasłami w rodzaju „SKS pozdrawia Papieża". „KSS »KOR« wita Ojca Świętego". Transparenty mają być rozwieszane wzdłuż trasy przejazdu Papieża.

- Gdańskie środowisko antysocjalistyczne opracowało tekst oświadczenia, które zamierzają wręczyć Papieżowi w czasie jego wizyty. Autorem jest Aleksander Hali. W oświadczeniu tym podkreślono zasługi Kościoła w obronie polskości w okresie rozbiorów i okupacji hitlerowskiej oraz walkę Kościoła z totalitarnym systemem w okresie 35 lat PRL.

- W czasie pobytu Papieża w Krakowie miejscowy SKS planuje zorganizowanie w mieszkaniu B[ogusława] Sonika punktu informacyjnego dla dziennikarzy zachodnich, gdzie udzielane byłyby informacje o SKS-ie. Rzecznicy SKS-u krakowskiego M[arcm] Mańkowski i B[ogusław] Sonik opracowali teksty ulotki informacyjnej o SKS-ie dla dziennikarzy zachodnich, na podstawie których zostanie opracowany właściwy tekst. R[óża] Woźniakowska i E[wa] Kulik mają następnie przetłumaczyć go na język angielski, francuski i niemiecki.

- Rzecznik warszawskiego SKS-u Jan Cywiński został zainspirowany przez J[acka] Kuronia do udziału w tzw. gwardii papieskiej. Wciągnął również do tego Rafała Zakrzewskiego. Sprawą organizacji gwardii zajmuje się m.in. Jacek Michałowski - działacz warszawskiego SKS-u.

- W dniu 21 V 1979 r. Wydział „W" KS MO zakwestionował 61 oświadczeń warszawskiego SKS-u w sprawie zmian w statucie organizacyjnym U[niwersytetu] W[arszawskiego]. Dokumenty te były kierowane na adresy pracowników naukowych U[niwersytetu] W[arszawskiego]. Wspomniane oświadczenie kolportowane było również w dn. 17 V 1979 r. podczas spotkania Sekcji Kultury KIK w klasztorze oo. dominikanów.

— W dniu 24 V 1979 r. odbyło się plenum Rady Wydziału Historycznego SZSP U[niwersytetu] W[arszawskiego]. Na obrady plenum usiłowali wejść m.in. Grażyna Kuroń, Adam Michnik, Anka Kowalska, Henryk Wujec, Andrzej Celiński oraz członkowie warszawskiego SKS-u: Jan Cywiński, Mieczysław Książczak i Rafał Zakrzewski. Ww. nie zostali wpuszczeni na salę. Podczas zebrania kilku studentów (niebędących członkami SZSP) próbowało podjąć dyskusję na temat zajęć organizowanych przez TKN i działalności aktywu SZSP.

— W dniu 25 V br. w godzinach popołudniowych (13.00-16.00) w gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego toczyła się rozprawa dyscyplinarna przeciwko 5 członkom wrocławskiego SKS-u obwinionym o zniesławienie pracowników naukowych ww. uczelni - Marka Cetwińskiego i Kamila Różewicza.

W wyniku rozprawy Renata Otolińska, Mariusz Wilk, Wiktor Grotowicz, Jerzy Ochman i Jacek Malec zostali ukarani 6-miesięcznym zawieszeniem w prawach studenta. Przed sali rozpraw przebywało ok. 30 osób członków i sympatyków SKS-u. Zgromadzeni zachowywali się spokojnie.Źródło: AIPN, 0222/701, t. V, k. 172-174.
tekst za książką "Kryptonim Wasale" Służba Bezpieczeństwa wobec Studenckich Komitetów Solidarności 1977-1980 aut. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra
skomentuj dokument

  uwagi: (0)