Oświadczenie z dnia 13 grudnia 1977r.
Oświadczenie z dnia 13 grudnia 1977 r.Wrocław, dnia 13 grudnia 1977


O ś w i a d c z e n i e

o powstaniu STUDENCKIEGO KOMITETU SOLIDARNOŚCI we Wrocławiu


"Celem nauczania jest pełny rozwój osobowości ludzkiej i ugruntowanie poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności...” Realizacja myśli tej zawartej w artykule 26 pkt. 2 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka możliwa jest wówczas, gdy zarówno nauczyciel jak i student, biorący udział w procesie nauczania, są jego podmiotem. Konieczne są do tego niezależność myśli, wrażliwość, inicjatywa, pasja poznawcza.
Przez podporządkowanie wszelkich dziedzin życia publicznego narzuconym odgórnie wąsko pojmowanym racjom politycznym, inicjatywa jednostki zostaje sprowadzona do minimum. Zanika świadomość praw przysługujących człowiekowi, maleje poczucie odpowiedzialności za losy kraju.
Dotyczy to również społeczności akademickiej. Jedyną dziś oficjalnie dopuszczoną formą aktywności są odgórnie zaprogramowane akcja i kampania w ramach sztywnych struktur SZSP - organizacji, która chociażby przez swój jawnie polityczny charakter nie może reprezentować wszystkich studentów. Sami więc musimy stworzyć podstawy niezależnego ruchu studenckiego, który da szansę twórczego działania każdemu bez względu na światopogląd. Tylko bowiem autonomiczna reprezentacja środowiska, niezależny od administracji uczelnianej o[i] organizacji politycznych jest w stanie zapewnić udział w kształtowaniu rzeczywistości zgodnie z naszymi ambicjami i możliwościami.
Dlatego powołujemy Studencki Komitet Solidarności we Wrocławiu. Komitet ten działa jawnie i zgodnie z treścią art. 84 Konstytucji PRL oraz art. 22 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych ratyfikowanych przez władze naszego kraju 3.03.1977 r. Artykuł ten brzmi: "Każdy będzie miał prawo do swobodnego stowarzyszania włączają w to prawo do tworzenia i przystępowania do związków zawodowych dla obrony swych interesów" (art. 22 p. 1)
Wychodząc z krytycznej analizy obecnej sytuacji szkolnictwa wyższego, zamierzamy sformułować konkretny program działania na rzecz jej naprawy. Wymaga to szerszych konsultacji i dyskusji. Dlatego w oświadczeniu tym ograniczymy się jedynie do omówienia ogólnych zadań stojących przed niezależnym ruchem studenckim.
Procesy kształtowania i twórczości naukowej nie mogą być traktowane instrumentalnie. Nie mogą służyć indoktrynacji politycznej. Konieczne jest uniezależnienie placówek naukowo-dydaktycznych od administracji, a ruchu studenckiego od władz uczelnianych.
Niezbędne jest ożywienie nieskrępowanej twórczości kulturalnej wolnej od kontroli pozaartystycznej inspiracji.
Nieodzowna jest swobodna wymiana poglądów i informacji, co jest warunkiem rozwoju wszystkich ludzi stanowiących daną społeczność. Środowisko akademickie nie może być bierne wobec przejawów niepraworządności, represji i szykan. Należy ujawniać je i organizować przeciw nim solidarne formy obrony.
Nie jest możliwe ani pożądane odrywanie spraw naszej zbiorowości od problemów nurtujących całe społeczeństwo. Przedstawione postulaty są odbiciem potrzeb każdego środowiska. Inicjatywa nasza jest częścią szerokiego ruchu na rzecz demokratyzacji stosunków społecznych w naszym kraju.
Nie jesteśmy osamotnieni. Istnienie i działalność Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR", Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, czy Studenckich Komitetów Solidarności w innych miastach niejednokrotnie dowiodły skuteczności organizowanych wystąpień ludzi, którzy potrafią domagać się respektowania swych praw. Będziemy współpracować ze wszystkimi, z którymi łączy nas wspólnota idei i celów.

Za komitet podpisali:

Marek Adamkiewicz II r. fiz. U. Wr. ul. Kocha 12 a
Jerzy Filak tegoroczny absolwent fiz. U. Wr. ul. Strzegomska pok. 316
Jarosław Klimek II rok, mat. U. Wr. ul. Kocha 12 a
Marek Rospond II rok, fiz. U. Wr. ul. Kocha 12 a
Stanisław Siekanowicz IV r. fil. klas U. Wr. (listy do M. Zybury)
Juliusz Szymczak II rok fil. klas. U. Wr. ul. Pocztowa 9 DS "ITD" pok. 25
Marek Zybura II rok fil. germ. U. Wr. ul. Pocztowa 9 DS "ITD" pok. 25


ze zbiorów Gosi Babij skomentuj dokument


uwagi: (1)
1.  prawidłowa treść art. 22 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych:
"Każdy człowiek będzie miał prawo do swobodnego stowarzyszania się z innymi włącznie z prawem do tworzenia i przystępowania do związków zawodowych w celu obrony swych interesów"
Jarosław Klimek