tezy do dyskusji
Tezy do dyskusji str. 1

tezy do dyskusji
Tezy do dyskusji str. 2


1.X.1978
Studencki Komitet Solidarności we Wrocławiu

Do studentów i pracowników naukowych wyższych uczelni


Studencki Komitet Solidarności we Wrocławiu, uznając konieczność szerokiej, otwartej dyskusji, dotyczącej sytuacji w kraju i na wyższych uczelniach, zwraca się do wszystkich studentów i pracowników naukowych o wzięcie w niej udziału. Oto tezy, które podajemy do dyskusji:

1. O sytuacji na wyższych uczelniach.

a) należy stworzyć niezależne od SZSP samorządy instytutowe, wydziałowe i wyższych szczebli; powinny one być jedynym reprezentantem ogółu studentów wobec władz uczelni i na zewnątrz niej; SZSP statutowo określa swój profil światopoglądowy i w związku z tym ma prawo reprezentować jedynie członków organizacji; do samorządów wybierano by studentów niezależnie od ich przynależności organizacyjnej;
b) wszelkie decyzje naukowe, dydaktyczne i administracyjne na terenie wyższych uczelni powinny być przed ich powzięciem szeroko konsultowane z ogółem studentów i pracowników naukowych;
c) należy stworzyć społeczne źródła finansowania życia kulturalnego i artystycznego; w tym celu powinny powstać kasy pomocy, które finansowałyby niezależną prasę studencką, wydawnictwa, teatr itd.;
d) należy stworzyć Kluby Dyskusyjne, o których programach decydowałby ogół studentów, niedopuszczalne jest spotykane często traktowanie klubów studenckich jako wyłącznej własności SZSP;
e) Koła Naukowe powinny uzyskać autonomię, wraz z prawem zapraszania wykładowców w/g własnego wyboru;
f. Konieczne jest udostępnienie wszystkim czytelnikom książek opatrzonym znakiem "prohibitum"; istnienie ograniczeń w dostępie do nich przeczy zasadzie swobodnego zdobywania wiedzy;
g) należy udostępnić bibliotekom, z których najczęściej korzystają studenci i pracownicy naukowi urządzenia techniczne, ułatwiające dostęp do pozycji rzadkich i mogące usprawnić pracę kształcenie (kserografy, powielacze);
h) na tych kierunkach studiów, na których jest to niezbędne, należy przywrócić pięcioletni tok studiów; przy obecnym systemie w wielu wypadkach program studiów nie jest realizowany;
i) na zajęciach dydaktycznych należy przeprowadzić dyskusję nad wprowadzoną w życie reformą oświaty;
j) powinny być organizowane stałe spotkania z młodzieżą robotniczą (imprezy kulturalne, turystyczne itp.);
k) władze uczelni powinny wpłynąć na organizacje działalności Służby Bezpieczeństwa w środowisku akademickim; działalność ta wpływa destrukcyjnie na swobodę życia umysłowego;

2. O sytuacji w kraju

a) należy znieść lub poważnie ograniczyć cenzurę prewencyjną, uniemożliwiającą naturalny rozwój nauki i kultury;
b. niedopuszczalne w kraju demokratycznym są policyjne represje wobec ludzi mających poglądy odmienne od poglądów władz; w związku z tym obowiązkiem wszystkich warstw społecznych jest organizowanie akcji obrony i solidarności z ludźmi represjonowanymi za swoje przekonania;
c. w kraju demokratycznym musi istnieć swoboda życia politycznego; traktowanie niezależnych ruchów społecznych, jako organizacji przestępczych jest sprzeczne z Konstytucją PRL i Paktami Praw Człowieka.

Studencki Komitet Solidarności we Wrocławiu

ze zbiorów Gosi Babij
skomentuj dokument


uwagi: (0)