Podaj Dalej nr 5 str. 1
Podaj Dalej nr 5 str. 1

Podaj Dalej nr 5 str. 2
Podaj Dalej nr 5 str. 2

Podaj Dalej nr 5 str. 3
Podaj Dalej nr 5 str. 3


P O D A J D A L E J   nr 5


Biuletyn Studenckiego Komitetu Solidarności we Wrocławiu


Z Uniwersytetu Wrocławskiego decyzją dziekana wydziału mat.-fiz.-chem. prof. Wajdy usunięci zostali Marek Adamkiewicz i Marek Rospond, studenci II roku fizyki, rzecznicy SKS-u we Wrocławiu.
W DS "Dwudziestolatka" samorząd mieszkańców był rokrocznie wybierany przez mieszkańców akademika. Ha początku bieżącego roku akademickiego SZSP, powołując się na jeden z punktów regulaminu DS-u (... "Rada Mieszkańców jest agendą SZSP i organizacyjnie podlega Radzie Uczelnianej") mianowało samorząd.
W maju I978 r. na pierwszym roku fil. pol. powstał decyzją 90% studentów Samorząd, mający reprezentować rok, odbierając prawo reprezentacji komórce SZSP - ze względu na polityczny charakter tej organizacji. Samorządy takie powstały następnie na IIIr. fil. pol. i IIr. historii sztuki, lVr. archeologii. SZSP zajęło stanowisko negatywne wobec tej inicjatywy, uznając samorządy za agendy SKS-u. W wyniku wielokrotnych nacisków Samorząd Studencki na obecnym IIr. fil. pol. został na początku br. akademickiego rozwiązany. Na jego miejsce utworzono Radę Roku, bezpośrednio podporządkowaną SZSP. Na pozostałych latach, samorządy nie rozpoczęły w br. akademickim działalności.
W roku 1978 obchodziliśmy trzy ważne rocznice: 60 - lecie Odzyskania Niepodległości, 10-lecie wydarzeń marcowych na wyższych uczelniach w Polsce i 10 rocznicę inwazji pięciu państw Układu Warszawskiego na Czechosłowację. W 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Rocznicę, tego wydarzenia obchodzono dwukrotnie: 6-7.XI.78. (obchody oficjalne zorganizowane na szczeblu państwowym) i 11.XI.78. (manifestacje patriotyczne, które miały miejsce w Warszawie, Lublinie, Krakowie.
W dniach 8-28 III 1968 roku we wszystkich większych ośrodkach akademickich w kraju miały miejsce manifestacje i strajki okupacyjne na terenie wyższych uczelni, będące protestem przeciw postępowaniu władz w dziedzinie kultury a także polityki wewnętrznej i gospodarki. Bezpośrednią przyczyną rozpoczęcia akcji protestacyjnych było usunięcie "Dziadów" A. Mickiewicza ze sceny Teatru Narodowego w Warszawie (potępiane przez warszawski oddział ZLP) oraz brutalna akcja MO wobec studentów rozchodzących się po wiecu na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego, 8 III 68 roku. Mimo wielokrotnych wezwań przedstawiciele władz nie przybyli na teren wyższych uczelni i nie podjęli dyskusji nad problemami wysuniętymi przez studentów. Wielu uczestników ruchu marcowego zostało usuniętych z uczelni, część otrzymała wyroki do 2 lat więzienia.
21 VIII I968 roku armie ZSRR, PRL, NRD, WRL i BRL łamiąc suwerenność Czechosłowacji wkroczyły na jej terytorium. W wyniku tej akcji wstrzymany został w tym kraju proces demokratyzacji życia, trwający od stycznia I968r. (amnestia dla więźniów politycznych, wprowadzenie w życie wolności prasy i początki wolności zrzeszeń).

REPRESJE:

Zatrzymania do 48 godzin: Jacek Kuroń (członek Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR"), Mariusz Wilk (fil. pol.), Renata Otolińska (fil. pol.), Jerzy Ochman (matem.), Leszek Budrewicz (fil. pol.).
Przesłuchania: Leszek Budrewicz, Jacek Malec (historia sztuki) Jerzy Ochman, Roman Kołakowski (fil. pol.), Wiktor Grotowicz, Mariusz Wilk, Urszula Smerecka (fil. klas,), Marek Burak (filozofia), Danuta Szczepańska (fil. pol.).
Rewizje: Marek Barak (dwukrotnie), Leszek Budrewicz (zabrano materiały do pracy magisterskiej), Urszula Smerecka, Danuta Stołecka (fil. pol.), Kazimierz Sienkiewicz (archeologia), Cezary Buśko (archeologia - wyłamano drzwi łomem). Ustalono nazwiska funkcjonariuszy MO i SB - biorących udział w akcjach represyjnych: Zdzisław Kilkus, kpt. Bodnar, Kuźmierski.
Powyższe dane dotyczą represjonowanych we Wrocławiu.

Oto pozycje, które posiada Biblioteka SKS-u. Zamówienia na książki prosimy kierować do Jerzego Ochmana w każdy poniedziałek w godz. 13 - 15 w klubie na wydziale filologicznym (pl. Nankiera, parter - od wejścia w lewo). Książki podajemy w kolejności w jakiej je uzyskaliśmy.:

Aleksander Sołżenicyn - "Archipelag Gułag" cz.I-II Inst. Lit. Paryż 1974.
Tadeusz Konwicki - "Kompleks Polski" (powieść) Index of Censorship London 75;
Niezależna Oficyna Wydawnicza Warszawa 77. AKEKS - Kwartalnik polityczny wydawany w języku polskim na Uniwersytecie w Uppsali (Nr. 16-17/77, 13/77; 11/76/.
Maria Hirszowicz - "Komunistyczny lewiatan" Inst. Lit. - Paryż 73.
Władysław Gnomacki - "Towarzysz Szmaciak czyli wszystko dobre, co się dobrze kończy" NOW-a Warszawa 77.
Aleksander Oniegow - "Caryca i zwierciadło".
KULTURA paryska Nr. 7/1965; 6/1978.
Nikita Chruszczow - "Wspomnienia /maszynopis/
Marek Hłasko - "Cmentarze. Następny do raju" Inst. Lit. Paryż 73.
ZAPIS - kwartalnik literacki ukazujący się w kraju poza zasięgiem cenzury (Nr. 4; 5; 6)
Władysław Bieńkowski - "Motory i hamulce socjalizmu" Inst. Lit. Paryż 69.
Witold Jedlicki - "Klub Krzywego Koła" Inst. Lit. Paryż 63.
Stefan Korboński - "Polskie Państwo Podziemne" Inst. Lit. Paryż.
P P N - dokumenty ugrupowania - "Polskie Porozumienie Niepodległości" Inst. Lit. Paryż 78.
Ryszard Krynicki - "Nasze życie rośnie" (wiersze) Inst. Lit. Paryż 78.
Adam Michnik - "Kościół, lewica, dialog" Inst. Lit. Paryż 77.
Włodzimierz Brus - "Uspołecznienie a ustrój polityczny" ANEKS Uppsala 75.
Witold Sułkowski - "Szkoła zdobywców" Inst. Lit. Paryż 76.
Tomasz Staliński - "Ludzie w akwarium" Inst. Lit. Paryż. 76. Swietlana Ąllilujewa - "20 listów do przyjaciela" Inst., Lit. Paryż. Marek Tarniewski - "Ewolucja czy rewolucja" Inst. Lit. Paryż. Marek Tarniewski - "Krótkie spięcie" Inst. Lit. Paryż 77. Andrzej Kijowski - "Niedrukowane" NOW-a Warszawa 77. Zeszyty Historyczne - wydawane przez Instytut Literacki w Paryżu m. in.: Nr 41
Kazimierz Pużak - "Wspomnienia 1939-45"; Józef Lewandowski - " Tajny", referat Chruszczowa, okoliczności wyjaśnienia); Nr.42 (Natalia Naruszewicz - "Zarys historii polski";
Jan Ciechanowski - "5tosunek rządu brytyjskiego do Powstania Warszawskiego")
Marek Hłasko - "Piękni dwudziestoletni" Inst. Lit. Paryż.
Czesław Miłosz - "Prywatne obowiązki" Inst. Lit. Paryż 72.
Czesław Miłosz - "Ziemia Ulno" Inst. Lit. Paryż.
Witold Gombrowicz - "Wspomnienia polskie. Podróże po Argentynie" Inst. Lit. Paryż.
Georg Orwell - 1984.

Zwracamy się do wszystkich, którzy mogliby wzbogacić naszą bibliotekę, chcieliby pomóc nam w dostępie do powielaczy, xerografów, dysponują papierem, kalką, potrafią pisać na maszynie itp. o pomoc.

Dziękujmy wszystkim, którzy w ubiegłym roku akademickim wspomagali nas finansowo.

Wszelkich informacji na temat działalności SKS-u udzielają w dniach od poniedziałku do piątku w klubie na wydziale filologicznym w godzinaoh od 13 do 15:
Poniedziałek: Jerzy Ochnan (matematyka)
Wtorek: Roman Kołakowski (fil. pol.)
Środa: Helena Gleichgewicht (WSSP)
Czwartek: Mariusz Wilk (fil. pol.)
Piątek: Jacek Malec (historia sztuki)

Z ostatniej chwili
SB wkroczyła na odbywające się w mieszkaniu Danuty Stołeckiej spotkanie samokształceniowe. Obecnych było 30 osób, z czego cztery zabrano na przesłuchania, a w mieszkaniu przeprowadzono rewizję


ze zbiorów Gosi Babij
skomentuj dokument


uwagi: (0)