UlotkaP O D A J    D A L E J nr 8
Podaj Dalej nr 8 str 1

UlotkaP O D A J    D A L E J nr 8
Podaj Dalej nr 8 str 2


Wrocław 27.03.1979 r.
PODAJ DALEJ Nr 8

Biuletyn informacyjny SKS


29.01. na terenie szeregu budynków Uniwersytetu Wrocławskiego kolportowany był fałszywy, siódmy numer biuletynu wrocławskiego SKS-u "Podaj Dalej". Tego samego dnia ukazało się oświadczenie SKS-u w tej sprawie, podające nazwiska dwóch osób, pracowników naukowych Instytutu Historycznego U. Wr. dra Marka Cetwińskiego i mgr Kamila Różewicza, jako biorących czynny udział w rozpowszechnianiu fałszywego biuletynu. Władze uczelni postawiły sprawę na głowie i zamiast wyciągnąć konsekwencje w stosunku do wyżej wymienionych, podjęły działania przeciwko pięciu rzecznikom SKS-u: Mariuszowi Wilkowi (IV r. fil. pol.), Jackowi Malcowi (II r. hist. sztuki), Jerzemu Ochmanowi (II r. matematyki), Renacie Otolińskiej i Wiktorowi Grotowiczowi (II r., fil. pol.). Wszyscy wzywani byli do rzecznika dyscyplinarnego Uniwersytetu dra E. Szymoszka. Następnie wstrzymano wypłatę nagród rektorskich R. Otolińskiej i M. Wilkowi. Jackowi Malcowi nie wypłacono stypendium i dopłaty mieszkaniowej. Dnia 4.04. mają oni po raz drugi stawić się u dra E. Szymoszka.

NA UCZELNIACH
* W styczniu b.r. ukazał się pierwszy numer pisma literackiego "Warsztaty Literackie Filologów" wydany przez RU SZSP Uniwersytetu Wrocławskiego. Pismo ma nakład 150 egzemplarzy i ma charakter druku "do użytku wewnętrznego". Jego dystrybucja jest osobistą tajemnicą Krzysztofa Pietraszkiewicza, przewodniczącego RU. Egzemplarze |Warsztatów" otrzymali podobno pracownicy naukowi, działacze SZSP i koła naukowe. Dziekan Wydziału Filologicznego doc. Sielicki odmówił przekazania pisma studentom.
* Co nowego w kulturze studenckiej? Sobota 17. III wieczorem Międzynarodowy Klub Studencki "Egzotyk" - dyskoteka, "Katakumby" - dyskoteka, "Index" - dyskoteka, "Fosik" - dyskoteka, "Pod pantoflami" (DS "Dwudziestolatka”) - nic, klub w DS T-15 - studencki dancing, T-16 - nic, T-17 - dyskoteka, T-3 i T-4 - nic. Niedziela 18. III.: T-15, T-16, T-3, T-4, "Ul", "Słowianka", "Parawanowiec", "XX-latka" - nic; "Katakumby", „Egzotyk", "Index", "Pałacyk" - dyskoteki. W tej sytuacji spektakl "Sortie de Secours" 17. III. w Sali Rycerskiej Akademickiego Centrum Kulturalnego "Pałacyk" (pozostałe sale puste) oraz próba "Mistrza i Małgorzaty" w DS "Bliźniak" nie mogą zmienić przygnębiającego wrażenia.
* W zimowym semestrze studenci filozofii bezskutecznie, zabiegali o przedłużenie czasu pracy biblioteki i czytelni Instytutu Filozofii (czytelnia czynna jest w dni powszednie od 8 do 17, w soboty od 8 do 14). Zamykanie czytelni o godz. 17, a nierzadko o 15, jest dużym utrudnieniem dla studentów nie tylko filozofii. Nie pomogło zbieranie przez SZSP podpisów pod petycją w tej sprawie, jak i wysyłanie pism do dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej dra Kuzaka, któremu wspomniana biblioteka podlega. Nie przyznano dodatkowego etatu, odrzucono także propozycję dyżurów studentów filozofii razem z pracownikiem biblioteki, co umożliwiłoby przedłużenie czasu otwarcia czytelni.
* Ogólnopolski konkurs na najlepszy dom akademicki trwa. We wrocławskim środowisku studenckim został przyjęty temat wiodący: "Świadomość ideowo-polityczna studentów, a działalność związana z tym tematem ma być oceniana najwyżej. Niższa (podkr. red.) ocena ma dotyczyć działalności programowej rad mieszkańców, naukowej i kulturalnej oraz turystycznej i rekreacyjnej, czy w końcu prac studentów na rzecz środowiska" "Słowo Polskie" z 21.II.. I pomyśleć, że dziś już prawie nikogo to nie dziwi.

DZIAŁALNOŚĆ SKS-u

* Przewodniczący RU SZSP K. Pietraszkiewicz oraz Dziekan Wydz. Filologicznego nie wyrazili zgody na spotkanie na terenie Uczelni ze znanym poetą i krytykiem literackim Ryszardem Krynickim, redaktorem niezależnego kwartalnika literackiego "Zapis". Wobec tego odbyło się ono w mieszkaniu prywatnym w dniu 28,02,79. Przybyło około 40 osób.
* Dnia 12.03. również w mieszkaniu prywatnym odbyło się spotkanie z dr Janem Józefem Lipskim, pracownikiem naukowym Instytutu Badań Literackich PAN i członkiem KSS "KOR". Tematem spotkania była działalność istniejącego w latach 1956-62 w Warszawie Klubu Krzywego koła. Obecnych było około 40 osób.
* W ostatnim okresie 15.II - 15.III. działacze i współpracownicy SKS-u dwukrotnie rozpowszechniali na terenie wrocławskich domów studenckich "Białą Księgę" dotyczącą sprawy Kazimierza Świtonia, siódmy, prawdziwy numer biuletynu "Podaj Dalej" oraz inne materiały ruchu demokratycznego. Kolportażem objęto "Dwudziestolatkę", "Parawanowiec", "Słowianka" trójka kolporterów została zatrzymana na dwie godziny przez patrol MO.
* Dziekan Wydziału Filologicznego doc. dr Sielicki zakazał wstępu do klubu mieszczącego się w gmachu Wydziału na pl. Nankiera Leszkowi Budrewiczowi (IV r. fil. pol.) i Romanowi Kołakowskiemu (II r. fil. pol.). Decyzję swoją motywował prowadzeniem przez nich w klubie punktu informacyjnego SKS-u.

SKS przyznał "Nierzeczywistości" Kazimierza Brandysa nagrodę za najlepszą książkę wydaną poza cenzurą w roku 1978.

INNE
* W poprzednim numerze "Podaj Dalej" informowaliśmy o postawieniu przed sądem znanego działacza demokratycznego Kazimierza Świtonia z Katowic; aresztowano go w październiku ub. r., pod absurdalnym zarzutem pobicia czterech milicjantów i zdemolowaniu wozu MO. Dnia 2.03. został on skazany na 1 rok więzienia, ale do czasu rozprawy rewizyjnej przebywać będzie na wolności. We Wrocławiu ponad 300 osób podpisało petycję do Rady Państwa z żądaniem wycofania bezpodstawnych zarzutów i uwolnienia K. Świtonia.
* Cenzura inne zezwoliła na ekspozycję medalu z podobizną J. Piłsudskiego na wystawie w Muzeum Narodowym zorganizowanej z okazji 60-tej rocznicy odzyskania niepodległości. Ponadto zmieniono nazwę pomnika "Czterech Legionistów" na niebudzącą żadnych niepotrzebnych skojarzeń - "Czwórka".
* Wśród pytań do pierwszego etapu Turnieju Wiedzy Politycznej "Polityka 1979" znaleźliśmy następujące: "Miarą dynamicznego rozwoju gospodarczego PRL jest wzrost dochodu narodowego. W latach 1951-75 nastąpiło 5-krotne zwiększenie dochodu narodowego. O ile wzrośnie dochód narodowy w Polsce w latach 1976-1980? a) 40%, b) 50% c) 60%." Autorom pozazdrościć optymizmu!

ZA REDAKCJĘ: Leszek Budrewicz, Świdnicka 6/7, tel 312-65 (wtorki 15-17).

ze zbiorów Gosi Babij
skomentuj dokument


uwagi: (0)