komentarzy: (0)   tekst


strona 1


strona 2


strona 3Wrocław, dnia 27 lutego 1982r.
2.Ds.19/79
P O S T A N O W I E N I E

Andrzej Kaucz - podprokurator Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście po zapoznaniu się z materiałami dochodzenia w sprawie rozpowszechniania lub posiadania w celu rozpowszechniania bez wymaganego zezwolenia i kontroli różnych wydawnictw przez Krystynę Wilczewską, Krzysztofa Turkowskiego, Andrzeja Tryka, Piotra Starzyńskiego, Krystynę Słowińską, Antoniego Roszaka, Marka Rosponda, Annę Rejman, Barbarę Radom, Ryszarda Popławskiego, Zenona Pałkę, Kazimierza Matyję, Adama Lipińskiego, Jarosława Klimka, Stanisława Januszewskiego, Henryka Jamroza, Jaromira Jankowskiego, Stanisława Gulbinowicza, Józefa Glazera, Mieczysława Rosowskiego, Irenę Galińską, Jana Filipczaka, Jerzego Filaka, Stanisława Hartmana, Zbigniewa Duszaka, Elżbietę Dąbrowską, Cezarego Buśko, Marka Buraka, Jolantę Bujwid, Marka Adamkiewicza, Mariusza Wilka, Ludwika Werle, Waldemara Wagnera, Helenę Trębską, Zbigniewa Śmierzyńskiego, Mieczysława Stadnika, Urszulę Seremecką, Kazimierza Sienkiewicza, Leokadię Kwolek, Leszka Skonkę, Adama Pleśniara, Zbigniewa Oziewicza, Garretę Sobczyk, Tomasza Hilka, Kornela Morawieckiego, Franciszka Mątczaka, Jacka Malca, Janusza Łojka, Aleksandra Lebiedzińskiego, Andrzeja Kosiaka, Romana Kołakowskiego, Tomasza Kocarskiego, Andrzeja Kiełczewskiego, Krzysztofa Jaśniewskiego, Wiktora Grotowicza, Zenobię Cieślińską, Józefa Bocheńskiego, Jadwigę Biesiekierską, Pawła Wilkosza, Jana Waszkiewicza, Zygmunta Lepinka-Borowskiego, Tomasza Węcka, Joannę Szlachtę, Danutę Szczepańską, Elżbietę Tarkę, Mariana Szajdę Halinę Spasowską, Danutę Stołecką, Urszulę Stajaszczyk, Jana Sobczyka, Józefa Różyczkę, Tadeusza Puczko, Jerzego Potryniaka, Mieczysława Podolskiego, Jacka Rokarskiego, Renatę Otolińską, Jerzego Ochmana, Sławomira Najnigiera, Wiesława Moszczaka, Zbigniewa Manedu, Jacka Leśkowa, Zbigniewa Kamińskiego, Wacława Kalinowskiego, Bogusława Jastrzębskiego, Stanisława Huskowskiego, Bronisława Holtza, Zbigniewa Bruskiego, Pawła Heinza, Krzysztofa Grzelczyka, Zbigniewa Gierunia, Leszka Budrewicza, Adama Branickiego, Jarosława Brodę, Stanisława Bobnisa, Zbigniewa Banaszaka, Jerzego Kocika, Andrzeja Bałę, Ryszarda Łezarza, Dariusza Nowosielskiego, Adama Osikę, Helenę Pawłowską, Jerzego Pilichowskiego, Jerzego Kosickiego, Krzysztofa Bąkowskiego, Henryka Bieńkowskiego, Stefana Kowalczyka, Tadeusza Nowelskiego, Marię Szczygielską, Stanisława Siekanowicza, Zdzisława Sawickiego, Bronisława Wildsteina, Stanisława Szeweluka - to jest o przestępstwo z art. 6 i dekretu z dnia 5 lipca 1946 roku o utworzeniu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (Dz. U. Nr 34, poz. 210 z późniejszymi zmianami) - na zasadzie art. 280 § 1 kpk oraz art. 5 ust. 1 i art. 1 ust. 1 pkt. 9 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 roku o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń (Dz.U. nr 29, poz. 158) -

postanowił:

dochodzenia w tej sprawie umorzyć.

Uzasadnienie

   Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej we Wrocławiu w dniu 9 lipca 1979 roku wszczęła dochodzenie w sprawie rozpowszechniania bez wymaganego zezwolenia i kontroli Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk różnego rodzaju wydawnictw. W toku tego postępowania ustalono, że szereg osób posiada wydawnictwa drukowane i rozprowadzane bez wymaganego prawe zezwolenia.
   Z tych względów oraz z uwagi na istniejące podejrzenie, że materiały te będą służyły do dalszego rozpowszechniania, przeprowadzono przeszukania u kilkudziesięciu osób, wymienionych wyżej - celem znalezienia i zabezpieczenia tych wydawnictw.
   Według zasięgniętych w tej sprawie opinii Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, nie uzyskano zgody na druk i rozpowszechnianie zabezpieczonych w dochodzeniu wydawnictw i materiałów. Ponadto z opinii tych wynika, że zawierają one treści antypaństwowe.
   Rozpowszechnianie takich materiałów, jak również ich posiadanie z przeznaczeniem do rozpowszechniania - wyczerpuje znamiona występku z art. 6 „a”dekretu z dnia 5 lipca 1946 roku (Dz.U. Nr 34, poz. 210 z późniejszymi zmianami).
   W tej sprawie nie zostały wydane postanawia o przedstawieniu zarzutów wobec żadnych osób odpowiedzialnych za popełnienie tego występku. Z tego też powodu oraz z uwagi na to, że przestępstwa te zostały popełnione przed dniem 13 grudnia 1981 roku – w świetle przepisów dekretu o abolicji postępowanie przygotowawcze należy umorzyć.

Podprokurator prokuratury rejonowej mgr Andrzej Kaucz
za zgodność z oryginałem świadczą: st. sekretarz Zofia Gebliardt

IPNWr 33 195 s. 6-8
skomentuj dokument

komentarze: (0)